Kolejne zabezpieczenie w tzw. „sprawie frankowej” – postanowienie Sądu Okręgowego
w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2023 roku!

✅ Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny udzielił zabezpieczenia powództwa o ustalenie nieważności umowy tzw. „kredytu frankowego” poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu przez powoda w wysokości i terminach określonych umową kredytu od dnia udzielenia […]