Kolejne wygrane Frankowiczów w sprawach przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. i Santander Bank Polska S.A.!

Wyrokiem z dnia 31 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił obie apelacje Deutsche Bank Polska S.A. od niekorzystnych dla banku wyroków, w których Sąd I instancji stwierdził nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz naszych Klientów zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy wraz z odsetkami liczonymi od wezwania […]

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka – czy wygasa automatycznie z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności? Jakie są przesłanki uchylenia się od tego obowiązku?

Powszechnie wiadomo, że każdego rodzica wiąże obowiązek utrzymywania i płacenia alimentów na rzecz małoletniego dziecka. Warto zaznaczyć, że alimenty przysługują uprawnionemu nie tylko w przypadku wydania takiego orzeczenia przez Sąd, ale z mocy prawa, tj. z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, […]

Kolejne wygrane w sprawach o roszczenia z tytułu represji w okresie PRL!

Wyrokiem z dnia 21 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie i zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty niemal dwukrotnie wyższe niż przyznane przez Sąd I instancji. Sąd Okręgowy w Częstochowie wycenił bowiem krzywdę doznaną przez ojca naszych Klientów na kwotę 499.800,00 zł, jednak kwota ta była w ocenie […]

Kredyt frankowy (CHF) spłacony w całości – czy można żądać zwrotu nadpłaty?

Frankowicze, którzy w całości spłacili zaciągnięte kredyty, często nie mają świadomości, że przysługuje im prawo do dochodzenia przed Sądem zwrotu spełnionego świadczenia. Całkowita spłata kredytu frankowego nie zamyka bowiem możliwości dochodzenia przed Sądem roszczeń względem banku. Żądanie zwrotu spełnionego świadczenia będzie możliwe, gdy Sąd uzna, że umowa kredytu zawiera postanowienia abuzywne, a w konsekwencji jest […]

TSUE po raz kolejny wypowiedział się na temat kredytów frankowych!️

W dniu 8 września 2022 r. TSUE wydał wyrok w sprawie polskich Frankowiczów, w którym potwierdził dotychczasowe przeważające stanowisko sądów orzekających o nieważności umów kredytu waloryzowanych walutą obcą, wskazując przede wszystkim, że: jeśli konsument się temu sprzeciwia, sąd krajowy nie może zastąpić nieuczciwego postanowienia umownego dotyczącego kursu wymiany przepisem dyspozytywnym prawa krajowego, w przypadku stwierdzenia […]

Czy wina zawsze leży po obu stronach? Podstawowe kwestie dotyczące wyroku rozwodowego.

Jeżeli Sąd w sprawie rozwodowej ustali, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, to rozwiązuje małżeństwo przez rozwód i w tym zakresie ma trzy możliwości: zaniechać orzekania o winie stron za rozkład pożycia (tylko na zgodny wniosek małżonków), orzec o winie obu stron bądź orzec o wyłącznej winie jednego małżonka. Małżonkowie podejmujący decyzję o rozwodzie, […]

Dozór elektroniczny – co to jest? Możliwe rozszerzenie zastosowania dozoru elektronicznego.

W dniu 22 lipca 2022 r. Sejm RP uchwalił nowelizację kodeksu karnego wykonawczego. Nowe przepisy zakładają m.in. rozszerzenie zastosowania tzw. dozoru elektronicznego. W myśl powyższej noweli w sprawach dotyczących możliwości odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego będzie mogła – poza sądem penitencjarnym – podejmować decyzje także komisja penitencjarna w zakładzie karnym, w którym skazany przebywa. Komisja penitencjarna będzie […]

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – co to jest? Zalety warunkowego umorzenia postępowania karnego. 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest jednym ze środków związanych z poddaniem sprawcy próbie. Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia […]

Frankowicze ponownie wygrali przed Sądami w Szczecinie!

Szanowni Państwo, informujemy o kolejnych sukcesach klientów Kancelarii odniesionych w postępowaniach sądowych dotyczących kredytów powiązanych z walutą CHF. W ostatnim czasie uzyskaliśmy wyroki, którymi stwierdzono, że umowy kredytów waloryzowanych do CHF są w całości nieważne oraz zasądzono na rzecz kredytobiorców wszystkie dokonane na rzecz banku wpłaty: – wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 […]

Od 1 lipca 2022 r. wygasło porozumienie polsko – norweskie – co dalej z zabezpieczeniem społecznym marynarzy?

Do końca czerwca 2022 r. obowiązywało porozumienie zawarte między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) a norweskim odpowiednikiem tej instytucji dotyczące koordynacji zabezpieczenia społecznego marynarzy zamieszkujących w Polsce, a pracujących na statkach norweskich. Dotychczas potwierdzenie podlegania ubezpieczeniom społecznym stanowiło zaświadczenie W/NOR. Od 1 lipca 2022 r. procedura ta przestaje obowiązywać. Strona norweska zaproponowała dwa rozwiązania na wypadek […]