Prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu w sprawie kredytu frankowego!

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił zażalenie banku na postanowienie o udzieleniu Klientowi Kancelarii zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF, zawartej z BRE Bank S.A. w 2006 r. (obecnie mBank S.A.). Powyższe oznacza, że od dnia udzielenia zabezpieczenia, aż do prawomocnego zakończenia sprawy, Klient […]

Wygrana z bankiem Santander Consumer Bank S.A. w sprawie kredytu hipotecznego nominowanego do CHF.

Wyrokiem z dnia 09 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich wpłat dokonanych na poczet umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF na skutek uznania tej umowy za nieważną. Co istotne, sporna umowa kredytu w zakresie spłaty rat kapitałowo – odsetkowych odwoływała się do kursu sprzedaży obowiązującego […]

WIBOR – co warto wiedzieć ?

WIBOR – co warto wiedzieć ? Większość osób wnioskujących o przyznanie kredytu bankowego nie zdaje sobie sprawy z tego czym jest WIBOR i jaki ma wpływ na wysokość przyszłych rat. WIBOR (z angielskiego Warsaw Interbank Offered Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym w ujęciu rocznym. Zgodnie z założeniami wskaźnik WIBOR powinien odzwierciedlać rzeczywisty koszt pozyskania przez bank pieniądza […]

Kolejne wygrane Frankowiczów w sprawach przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. i Santander Bank Polska S.A.!

Wyrokiem z dnia 31 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił obie apelacje Deutsche Bank Polska S.A. od niekorzystnych dla banku wyroków, w których Sąd I instancji stwierdził nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz naszych Klientów zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy wraz z odsetkami liczonymi od wezwania […]

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka – czy wygasa automatycznie z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności? Jakie są przesłanki uchylenia się od tego obowiązku?

Powszechnie wiadomo, że każdego rodzica wiąże obowiązek utrzymywania i płacenia alimentów na rzecz małoletniego dziecka. Warto zaznaczyć, że alimenty przysługują uprawnionemu nie tylko w przypadku wydania takiego orzeczenia przez Sąd, ale z mocy prawa, tj. z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, […]

Kolejne wygrane w sprawach o roszczenia z tytułu represji w okresie PRL!

Wyrokiem z dnia 21 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie i zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty niemal dwukrotnie wyższe niż przyznane przez Sąd I instancji. Sąd Okręgowy w Częstochowie wycenił bowiem krzywdę doznaną przez ojca naszych Klientów na kwotę 499.800,00 zł, jednak kwota ta była w ocenie […]

Kredyt frankowy (CHF) spłacony w całości – czy można żądać zwrotu nadpłaty?

Frankowicze, którzy w całości spłacili zaciągnięte kredyty, często nie mają świadomości, że przysługuje im prawo do dochodzenia przed Sądem zwrotu spełnionego świadczenia. Całkowita spłata kredytu frankowego nie zamyka bowiem możliwości dochodzenia przed Sądem roszczeń względem banku. Żądanie zwrotu spełnionego świadczenia będzie możliwe, gdy Sąd uzna, że umowa kredytu zawiera postanowienia abuzywne, a w konsekwencji jest […]

TSUE po raz kolejny wypowiedział się na temat kredytów frankowych!️

W dniu 8 września 2022 r. TSUE wydał wyrok w sprawie polskich Frankowiczów, w którym potwierdził dotychczasowe przeważające stanowisko sądów orzekających o nieważności umów kredytu waloryzowanych walutą obcą, wskazując przede wszystkim, że: jeśli konsument się temu sprzeciwia, sąd krajowy nie może zastąpić nieuczciwego postanowienia umownego dotyczącego kursu wymiany przepisem dyspozytywnym prawa krajowego, w przypadku stwierdzenia […]

Czy wina zawsze leży po obu stronach? Podstawowe kwestie dotyczące wyroku rozwodowego.

Jeżeli Sąd w sprawie rozwodowej ustali, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, to rozwiązuje małżeństwo przez rozwód i w tym zakresie ma trzy możliwości: zaniechać orzekania o winie stron za rozkład pożycia (tylko na zgodny wniosek małżonków), orzec o winie obu stron bądź orzec o wyłącznej winie jednego małżonka. Małżonkowie podejmujący decyzję o rozwodzie, […]