BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Banki wycofują pozwy przeciwko frankowiczom!

W ostatnich dniach w mediach zaczęły pojawiać się informacje, że banki stopniowo rezygnują z pozywania kredytobiorców frankowych o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, waloryzację czy inne roszczenia związane z ustaleniem nieważności umów kredytu powiązanych z CHF, a także cofają lub modyfikują wniesione już w tym zakresie powództwa. Faktycznie, również w ramach naszej Kancelarii, pierwsze oświadczenia banków w tym przedmiocie zostały już złożone.

Z czego zatem wynika taki nagły zwrot?

Wydaje się, że może to być spowodowane prostą kalkulacją kosztów, które banki tracą w przypadku prawomocnego oddalenia powództw wytoczonych przeciwko kredytobiorcom. Do stycznia 2024 r. mimo licznych wyroków TSUE kwestionujących możliwość domagania się przez banki jakiejkolwiek „rekompensaty” będącej skutkiem ustalenia nieważności umowy kredytu powiązanej z CHF, stanowisko banków pozostawało niezmienne i w dalszym ciągu banki podejmowały próby dochodzenia od konsumentów dodatkowych roszczeń. Dopiero ostatnie orzeczenie TSUE z dnia 12 stycznia 2024 r. wydane w sprawie C-488/23 (o którym wspominaliśmy już w poprzednim artykule), które wprost wykluczyło możliwość dochodzenia waloryzacji kapitału, ostatecznie rozwiało wątpliwości na tym tle i, jak widać, przekonało banki o bezzasadności formułowanych w tym zakresie roszczeń.

Nawiązując zatem do kwestii kosztów nie może dziwić, że ogólna analiza wydatków przeznaczonych na sprawy sądowe prowadzone przeciwko kredytobiorcom frankowym, doprowadziła do wniosku, iż dalsze kierowanie roszczeń wykraczających poza zwrot nominalnej wartości kapitału kredytu, zwyczajnie przestaje być dla banków opłacalne. W przypadku przegranej banki zostają obciążone kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego, które w zależności od wysokości dochodzonych kwot, mieszczą się w granicach 3.600 zł do nawet 10.800 zł. Przy tym, kwoty te liczone muszą być podwójnie albowiem należą się zarówno pełnomocnikowi konsumenta jak i samego banku, który reprezentowany jest przed sądem. Dodatkowo samo wytoczenie powództwa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej, która w przypadku przedsiębiorcy jakim pozostaje bank, wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Niewątpliwie przy skali powództw przeciwko konsumentom są to ogromne sumy. Zakładając bowiem, iż obecnie toczy się około sto tysięcy spraw sądowych koszt taki liczony jest w miliardach złotych. Tymczasem cofnięcie pozwu przed pierwszym posiedzeniem w sprawie, pozwala bankowi na zwrot połowy opłaty od pozwu i chociażby częściową rekompensatę poniesionych wydatków.

Formalnie, jak zaznacza Tadeusz Białek – prezes Związku Banków Polskich, sektor bankowy jest jeszcze w trakcie dyskusji o wnioskach wypływających z postanowień TSUE i nie wypracował wspólnego stanowiska. Jednakże pierwsze złożone oświadczenia o cofnięciu powództw powoli wskazują na kierunek zmian, które niewątpliwie okazują się być korzystne dla frankowiczów pozwalając na spokojne dochodzenie swoich praw przed sądem. Liczymy, że będzie to miało również przełożenie na te sprawy, które prowadzą do ustalenia nieważności umów kredytu, albowiem uznanie powództwa przy pierwszej czynności procesowej przez bank czy też rezygnacja z wniesienia apelacji, przyczynić się może zarówno do znacznych oszczędności po stronie banku, jak i do szybszego uwolnienia się przez konsumentów od zobowiązania, końcowego rozliczenia z bankiem i wykreślenia hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu.   

Autorem niniejszego artykułu jest radca prawny Joanna Zarzycka.

Informujemy, że Kancelaria zajmuje się tematem kredytów frankowych od 2014 r. Udzielamy Klientom kompleksowej pomocy – poczynając od złożenia do banku reklamacji, przez poprowadzenie postępowania, wyegzekwowanie zasądzonych należności, aż po wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem Kancelarii celem umówienia nieodpłatnego spotkania, na którym zostanie przeanalizowana Państwa umowa kredytu, a nadto przedstawione zostaną informacje o przysługujących Państwu względem banku roszczeniach. 

Kontakt z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych możliwy jest przez Facebook’a lub:

☎️: + 48 91 484 29 35 ✉️: kancelaria@kancelaria-bd.pl