BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Oferta indywidualna

Obszary działalności kancelarii

Kancelaria zapewnia wszechstronną i kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym w rozwiązywaniu ich spraw prywatnych. Specjalizujemy się między innymi w prawie karnym, szeroko rozumianym prawie cywilnym oraz administracyjnym. Poprowadzimy wszelkiego rodzaju sprawy pracownicze, sprawy dotyczące błędów w sztuce medycznej oraz sprawy o odszkodowania. Świadczymy pomoc prawną w sprawach rodzinnych, w tym w zakresie rozwodów, alimentacji oraz podziału majątku wspólnego. Reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania przed sądami, urzędami oraz wszelkimi organami administracji publicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz dogłębnej znajomości przepisów prawa jesteśmy w stanie pomóc Państwu w każdej sprawie.

Prowadzimy ponadto stałą obsługę podmiotów zagranicznych w języku angielskim i niemieckim oraz współpracujemy z profesjonalnymi tłumaczami innych języków obcych, co umożliwia nam pomoc obcokrajowcom w załatwieniu wszelkich formalności związanych z pobytem w Polsce.

 • Kancelaria z powodzeniem prowadzi również ważne społecznie i szeroko komentowane w mediach ogólnopolskich procesy sądowe, takie jak:
 • największe w kraju sądowe postępowanie grupowe (2.200 indywidualnych akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A.),
 • procesy sądowe z powództw kredytobiorców przeciwko bankom w tym dotyczące tak zwanych kredytów frankowych (CHF).

Kompleksowa obsługa Kancelarii w zakresie działań zmierzających do wyegzekwowania wierzytelności dla klienta. Etap windykacji polubownej – poprzedzony uzupełnieniem danych dłużnika, niezbędnych do działań na dalszych etapach. Wysłanie wezwania do zapłaty, kontakt z dłużnikiem w celu skutecznego i szybszego wyegzekwowania wierzytelności, próba zawarcia ugody w sprawie.  

Kolejny etap to postępowanie sądowe, przeprowadzone sprawnie i szybko, z jak najmniejszym narażeniem klienta na kolejne koszty sądowe. Etap kończy się wydaniem prawomocnego tytułu wykonawczego. Na życzenie klienta możemy zastosować tzw. elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) ograniczające znacznie koszty obsługi sprawy.

Po uzyskaniu prawomocnego tytułu, kierujemy sprawy do postępowania egzekucyjnego, współpracując z najlepszymi, skutecznymi komornikami, tak aby doszło do faktycznego odzyskania wierzytelności i zapłaty na rzecz wierzyciela.

Ogłoszenie upadłość konsumenckiej skutkuje umorzeniem części bądź wszystkich zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumenta), w zależności od wysokości jej zadłużenia i możliwości finansowych na pokrycie chociażby części zobowiązań. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje wiele wymiernych korzyści takich jak na przykład wstrzymanie działań windykacyjnych, cofnięcie zajęcia rachunków bankowych czy wynagrodzenia za pracę, poprawa sytuacji finansowej czy uchronienie przed odpowiedzialnością na przyszłość dzieci dłużnika.

Konsumenci uzyskają w Kancelarii profesjonalną pomoc w zakresie restrukturyzacji i oddłużenia. Zapewniamy doradztwo jak również całościowe przeprowadzenie konsumenta przez proces postępowania upadłościowego.

Do zespołu Kancelarii należą specjaliści potrafiący określić zasadność i celowość podejmowania działań zmierzających do ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej czy przeprowadzenia restrukturyzacji. Wybór danej usługi prawnej i procedury jest dokonywany po dokładnej analizie sytuacji każdego Klienta, co skutkuje większą skutecznością i efektywnością podejmowanych działań.

Jeśli zmagają się Państwo z problemami finansowymi, ze spłatą zobowiązań lub zaprzestali ich spłaty, nękają Państwa firmy windykacyjne i nie wiedzą Państwo, jak dalej postępować doświadczony zespół Kancelarii pomoże znaleźć rozwiązanie i wyjść z tej, nie zawsze tak trudnej, jakby się wydawało sytuacji.

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych mających swoje źródło w różnych zdarzeniach (m.in. z tytułu wypadków drogowych, wypadków przy pracy, wypadków rolniczych, błędu w sztuce medycznej, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz kar umownych, naruszenia dóbr osobistych, zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w ramach dobrowolnych i obowiązkowych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, w tym min. z tytułu OC pojazdu, Autocasco, OC rolników, Agrocasco, grupowych ubezpieczeń pracowniczych  i innych). 

Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu wszelkiego rodzaju roszczeń powstałych
w związku z wyrządzeniem szkody lub krzywdy. W szczególności w imieniu osób poszkodowanych dążymy do uzyskania odszkodowania majątkowego, odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wyniku wypadku drogowego lub błędu w sztuce medycznej, zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, odpowiedniej renty, zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych. 

Osoba poszkodowana otrzyma ze strony Kancelarii profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie sprawy tj. poczynając od zainicjowania postępowania polubownego celem likwidacji szkody (m.in. zgłoszenie i likwidacja szkody przed ubezpieczycielem lub innym podmiotem odpowiedzialnym), poprzez dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, a kończąc na ich wyegzekwowaniu.

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa konkurencji. Z perspektywy ryzyka wynikającego ze specyfiki prawa konkurencji, ograniczanie ryzyka prawnego w tym zakresie ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa prowadzenia biznesu.
W ramach zapewnienia wypełniania przez przedsiębiorców obowiązków w kontekście prawa konkurencji i konsumentów, oferujemy m.in.:
– ocenę zgodności planowanych działań z prawem konkurencji;
-reprezentację Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
– doradztwo prawne w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji;
– reprezentację w sporach sądowych z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego.

Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, które jest niezwykle delikatną materią i wiąże się z dużymi emocjami. Dlatego też, w naszej ocenie, tak ważne jest powierzenie sprawy prawnikowi, dla którego pomoc rodzicom i dzieciom jest prawdziwą pasją, co z kolei przekłada się na zaangażowanie w prowadzenie sprawy. W ramach świadczonych przez Kancelarię usług, nasi prawnicy reprezentują Klientów m.in. w sprawach o rozwód i separację, a także w sprawach dotyczących podziału majątku, alimentów, władzy rodzicielskiej, opieki naprzemiennej czy ustalenia kontaktów z dzieckiem. Współpracujemy również z gronem specjalistów z zakresu spraw okołorodzinnych, tj. mediatorami, psychologami, psychoterapeutami. W trakcie spotkań dzieci mają możliwość spędzić czas w kąciku zabaw.

Spadki stanowią nieuniknioną część życia każdego człowieka, stąd na bazie naszego doświadczenia zawodowego mamy świadomość, jak ważne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy w zakresie rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci, jak również w zakresie praw i obowiązków jakie przysługują spadkobiercom. Kancelaria udziela porad prawnych i pomaga dobrać Klientowi najlepsze rozwiązania w tym zakresie. Doświadczeni adwokaci i radcowie prawni pomogą Klientowi przejść przez wszystkie formalności związane z dziedziczeniem i uzyskać niezbędne dokumenty do stwierdzenia nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia. Ponadto prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w procesach o zachowek, występując zarówno po stronie osób uprawnionych do zachowku, jak również osób zobowiązanych do jego zapłaty. Prowadzimy sprawy o dział spadku, a także uczestniczymy w negocjacjach mających na celu wypracowanie satysfakcjonującego porozumienia pomiędzy obiema stronami. Przeprowadziliśmy z sukcesem wiele skomplikowanych postępowań działowych, m.in. dotyczących podziału majątku spółki cywilnej po śmierci wspólnika.

Z uwagi na dynamiczny rozwój kancelarii w jej ramach został wyodrębniony Dział Prawa Karnego w skład, którego wchodzą prawnicy posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych. Jako obrońcy czy pełnomocnicy reprezentujemy klientów we wszystkich rodzajach spraw karnych i karnoskarbowych, w tym w szczególności karnych gospodarczych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jurysdykcyjnego jak i wykonawczego. udzielamy także porad prawnych oraz sporządzamy pisma w sprawach karnych (m.in. zażalenia, apelacje, kasacje). Ponadto współpracujemy z biurem detektywistycznym oraz doświadczonymi specjalistami z wielu dziedzin, niezbędnych przy prowadzeniu obrony w skomplikowanych sprawach karnych.

Kancelaria prowadzi obsługę w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiadamy doświadczenie w reprezentacji zarówno pracowników jak i pracodawców w negocjacjach układów zbiorowych pracy, sporach sądowych jak i pozasądowych z zakresu prawa pracy. Naszym klientom udzielamy również porad dotyczących prawa ubezpieczeń społecznych oraz reprezentujemy ich w sporach sądowych przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczona przez Kancelarię obsługa prawna obejmuje, w szczególności:

 

 1. Sporządzanie  i opiniowanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich itd.,
 2. sporządzanie  i opiniowanie umów o zakazie konkurencji: w czasie trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu,
 3. przygotowywanie dokumentów z zakresu prawa pracy: aneksy do umów, wypowiedzenia zmieniające,  porozumienia zmieniające, rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron,  za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne),
 4. reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy m.in. o ustalenie istnienia stosunku pracy, uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie umowy o pracę, o  uchylenie kary porządkowej,  o wynagrodzenie z tytułu godzin nadliczbowych,
 5. pomoc prawną w ubieganiu się o zezwolenia na wykonywanie pracy
  w Polsce przez cudzoziemców,
 6. pomoc prawną w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych.
  1.  
 
 
 
 
 
 

Zarówno osoby prywatne jak i firmy mają często problemy z załatwieniem swoich spraw w urzędach, dlatego nasz zespół reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej. Ponadto, dla osób pochodzących z Ukrainy, Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w załatwianiu formalności związanych z pobytem w Polsce, uzyskaniem obywatelstwa, uzyskaniem pozwolenia na pracę czy też zdobyciem karty czasowego pobytu. 

W ciągu ostatnich kilku lat sporą popularnością cieszą się tzw. polisolokaty, czyli umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Umowy takie mają charakter długoterminowej inwestycji, z czym wiążą się wysokie koszty zarządzania. W przypadku próby wcześniejszego ich rozwiązania  konsumenta obciąża kara w postaci opłaty likwidacyjnej czy też opłaty za wykup częściowy/całkowity.  Sprawa została badana przez UOKiK gdzie stwierdzono, że umowy takie bardzo często obarczone są nieuczciwymi warunkami umownymi. Takie wnioski zapadły także co do ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW), występującego przeważnie przy zawieraniu przez bank z konsumentem umowy kredytu hipotecznego.  Banki przerzucają bowiem cały koszt ubezpieczenia na swojego klienta, obciążając go ryzykiem prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 Kancelaria oferuje pomoc prawną oraz doradztwo w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z umowami ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK, polisolokaty) oraz Ubezpieczeniami Niskiego Wkładu Własnego (UNWW). Pomagamy Klientom odzyskać  m.in. opłaty likwidacyjne pobrane przez towarzystwa ubezpieczeń przy rozwiązaniu umów, opłaty związane z wykupem całkowitym oraz inne nienależnie pobrane opłaty. Nasi Klienci uzyskują pomoc prawną na każdym etapie sprawy tj. poczynając od analizy dokumentów, poprzez próby polubownego rozwiązania sporu, następnie dochodzenie roszczenia na drodze sądowej i kończąc na jego wyegzekwowaniu.  

Kancelaria reprezentuje klientów w sporach z przedsiębiorcami w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową, w sprawach dotyczących gwarancji, a także rękojmi. W codziennym obrocie gospodarczym bardzo często dochodzi do nadużyć i łamania praw konsumentów przez działania przedsiębiorców. Niektórzy przedsiębiorcy wykorzystują faktyczną słabość pozycji konsumentów w obrocie i posługują się wzorcami umów zawierającymi niezgodne z prawem klauzule, a także próbują uniknąć odpowiedzialności z tytułu wad rzeczy sprzedanej.

Mając powyższe na względzie Kancelaria świadczy obsługę prawną, w szczególności
co do: sporządzania i opiniowania umów, wzorców umów oraz regulaminów dla konsumentów, prowadzenia postępowań reklamacyjnych zarówno na podstawie gwarancji jak i rękojmi, sporządzania powództw i wniosków w tym zakresie, współpracy z Rzecznikiem Praw Konsumenta.

Transparentne
warunki

Współpracę między Kancelarią a Klientem reguluje pisemna i przejrzysta umowa. Przy ustalaniu wynagrodzenia należnego Kancelarii uwzględniamy przedmiot świadczonej obsługi prawnej, stopień skomplikowania pracy oraz wymagany nakład pracy. W ten sposób wypracowaliśmy dwie podstawowe zasady współpracy:


1) rozliczenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia należnego Kancelarii ustalana jest w oparciu o liczbę przepracowanych godzin i ustalonej stawki godzinowej. Rozliczenie to stosowane jest zazwyczaj podczas negocjacji przedsądowych, przy sporządzaniu opinii prawnych lub umów;


2) rozliczenie ryczałtowe – wysokość wynagrodzenia należnego Kancelarii ustalana jest jako z góry określona kwota, przy czym istnieje możliwość uiszczenia wynagrodzenia w systemie ratalnym. Rozliczenie to stosowane jest zazwyczaj w ramach prowadzenia spraw sądowych.

Jako dodatkowy element wynagrodzenia w ramach powyższych rozliczeń stosujemy również wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy, czyli tzw. prowizję od wyniku (success fee).
Udzielamy także porad prawnych w zakresie zwolnienia z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych oraz przyznania pełnomocnika lub obrońcy z urzędu.


W przypadku korzystnego rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym sąd może zasądzić zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, co w praktyce oznacza obowiązek pokrycia kosztów wynagrodzenia radcy prawnego przez stronę przegrywającą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Stawki minimalne tego wynagrodzenia wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:


1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.


W zależności od nakładu pracy radcy prawnego, liczby rozpraw czy wartości przedmiotu sporu koszty zastępstwa procesowego mogą zostać zasądzone w wysokości przewyższającej ww. stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki.