BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Profesjonalne wsparcie wspólnot i spółdzielni

W zakresie świadczonych usług Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie dla spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, zarówno w sferze wewnątrzorganizacyjnej, jak i w relacjach z członkami oraz podmiotami zewnętrznymi. W ramach stałej współpracy wspomagamy klientów w przygotowywaniu przepisów wewnątrzspółdzielczych w postaci statutów, regulaminów oraz uchwał, niezbędnych w bieżącej działalności spółdzielni. Przygotowujemy również opinie i umowy zawierane przez spółdzielnie w ramach bieżącej działalności. Z uwagi na wielopłaszczyznowość i skomplikowany charakter wielu projektów, które prowadzimy a także z uwagi na różnorodność zagadnień i przedmiotów działalności naszych klientów pomoc prawna odbywa się przy wsparciu członków zespołu Kancelarii, z których każdy jest specjalistą w określonych zagadnieniach prawnych – więcej w zakładce Zespół.

Transparentne
warunki

Współpracę między Kancelarią a Klientem reguluje pisemna i przejrzysta umowa. Przy ustalaniu wynagrodzenia należnego Kancelarii uwzględniamy przedmiot świadczonej obsługi prawnej, stopień skomplikowania pracy oraz wymagany nakład pracy. W ten sposób wypracowaliśmy dwie podstawowe zasady współpracy:


1) rozliczenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia należnego Kancelarii ustalana jest w oparciu o liczbę przepracowanych godzin i ustalonej stawki godzinowej. Rozliczenie to stosowane jest zazwyczaj podczas negocjacji przedsądowych, przy sporządzaniu opinii prawnych lub umów;


2) rozliczenie ryczałtowe – wysokość wynagrodzenia należnego Kancelarii ustalana jest jako z góry określona kwota, przy czym istnieje możliwość uiszczenia wynagrodzenia w systemie ratalnym. Rozliczenie to stosowane jest zazwyczaj w ramach prowadzenia spraw sądowych.

Jako dodatkowy element wynagrodzenia w ramach powyższych rozliczeń stosujemy również wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy, czyli tzw. prowizję od wyniku (success fee).
Udzielamy także porad prawnych w zakresie zwolnienia z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych oraz przyznania pełnomocnika lub obrońcy z urzędu.


W przypadku korzystnego rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym sąd może zasądzić zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, co w praktyce oznacza obowiązek pokrycia kosztów wynagrodzenia radcy prawnego przez stronę przegrywającą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Stawki minimalne tego wynagrodzenia wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:


1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.


W zależności od nakładu pracy radcy prawnego, liczby rozpraw czy wartości przedmiotu sporu koszty zastępstwa procesowego mogą zostać zasądzone w wysokości przewyższającej ww. stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki.