BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Klient biznesowy

Obszary działalności kancelarii

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego z zakresu wszystkich dziedzin prawa mających związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności z zakresu gospodarczego prawa cywilnego i karnego, karnoskarbowego, unijnego, własności intelektualnej, prawa korporacyjnego, zamówień publicznych, budowlanego oraz prawa pracy. Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną spółek prawa handlowego, w tym spółek Skarbu Państwa, jednostek budżetowych, spółdzielni i zarządców nieruchomości oraz świadczymy pomoc prawną osobom fizycznym, również w postępowaniach grupowych. Do zakresu naszej działalności należy także prowadzenie spraw przeciwko instytucjom finansowym dotyczących kredytów i windykacji należności.

Kancelaria z powodzeniem reprezentuje krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorców, jak również osoby prywatne we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, a także przed sądami arbitrażowymi.


Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną na każdym etapie sprawy, poczynając od dokonania kompleksowej oceny ryzyka i przygotowania długofalowej strategii postępowania dostosowanej do Klienta, która pozwala na osiągnięcie zadowalających wyników w procesie. Rzetelnie informujemy o szansach pozytywnego zakończenia sprawy, aby Klient mógł podjąć przemyślaną decyzję o wdaniu się w spór lub o innej formie jej zakończenia. W zależności od zawiłości danej sprawy tworzymy zespół specjalistów z różnych dziedzin prawa, aby połączyć najlepsze rozwiązania proceduralne z zagadnieniem materialnym.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z należytą starannością, co gwarantuje wysoką skuteczność podejmowanych przez nas działań. Za kluczowe uważamy odpowiednie przygotowanie sprawy i rzetelne zebranie dowodów przed jej rozpoczęciem, co pozwala realnie ocenić szanse na sukces.

Codzienna praktyka związana z funkcjonowaniem spółek umożliwia naszemu Zespołowi świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi w postępowaniach dotyczących rejestracji spółek oraz zmiany danych spółek już istniejących, w tym przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z postępowaniem rejestrowym. Obsługa prawna obejmuje wszelkie sprawy związane z przekształceniami, fuzjami i przejęciami, w szczególności wsparcie w negocjacjach dotyczących warunków przygotowywanych procesów, doradztwo w wyborze optymalnego rozwiązania prawnego, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji oraz obsługę postępowań rejestrowych. Kancelaria specjalizuje się także w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym doradztwie prawnym na rzecz osób prowadzących indywidulaną działalność gospodarczą. Dostrzegając potrzeby Klienta indywidulanego, a także mając na uwadze wzajemne przenikanie się sfery zawodowej ze sferą prywatną Klientów biznesowych (czego wyrazem jest ryzyko gospodarcze mogące dotkliwie odbić się na majątku osobistym/rodzinnym), oferujemy bezpieczne i efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania majątkiem, inwestycjami, a także dotyczące sukcesji biznesowej. Usługi prawne świadczone przez Kancelarie oparte są na kompleksowej analizie każdego zlecenia, wobec czego wdrażane projekty uwzględniają rozwiązania dedykowane Klientom, z uwzględnieniem aspektów prawa podatkowego, rodzinnego oraz spadkowego.


W ramach usług dotyczących sukcesji rodzinnego biznesu prawnicy naszej Kancelarii skupiają się na wdrożeniu optymalnych rozwiązań, odpowiadających zarówno potrzebom biznesowym jak i osobistym Klienta. Doradztwo w zakresie doboru najadekwatniejszych rozwiązań dotyczących uregulowania na przyszłość spraw związanych z prowadzonym biznesem wymaga spojrzenia na projekt z szerszej perspektywy oraz interdyscyplinarnej wiedzy. Mając tego świadomość Kancelaria ściśle współpracuje z doradcami podatkowymi, zaś przy złożonych projektach korzysta ze wsparcia specjalistów różnych branż, dbając o zadowolenie Klienta z przyjętych rozwiązań, mających zabezpieczyć Jego interes zarówno w sferze gospodarczej jak i prywatnej.

Zajmujemy się tworzeniem, analizą oraz negocjacjami umów w sprawach przedsiębiorców. Mamy duże doświadczenie w zakresie tworzenia umów handlowych w różnych dziedzinach aktywności gospodarczej. Oferujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie nie tylko umów sporządzanych na zlecenie Klientów Kancelarii, ale również umów przekazanych Klientom przez ich kontrahentów. W ramach przygotowywania i analizy umów międzynarodowych współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi.  

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa budowlanego, prawa obrotu nieruchomości i obsługi prawnej procesów inwestycyjnych. Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują doradztwo prawne w zakresie przeprowadzania analiz i ustaleń stanu prawnego nieruchomości (due diligence), sporządzanie projektów umów i innych aktów prawnych, przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów deweloperskich, najmu, dzierżawy, udział w negocjacjach. Zapewniamy reprezentację naszych Klientów zarówno w postępowaniu sądowym jak i na etapie przedsądowym m.in. w sprawach z zakresu naruszenia własności i posiadania, w sprawach o zasiedzenie, w sprawach dotyczących hipotek, użytkowania wieczystego, służebności, spółdzielczych praw do lokali, zniesienia współwłasności nieruchomości.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa własności przemysłowej. Nasi prawnicy specjalizują się m.in. w zagadnieniach związanych z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, wzorów użytkowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.
Kancelaria świadczy usługi zapewniające realizację spójnej strategii ochrony praw własności przemysłowej klienta. Zakres usług obejmuje m.in.:

 • ochronę danych, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, reprezentację firm w sprawach spornych w sporach dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • ochronę praw związanych ze znakami towarowymi, patentami i wzorami przemysłowymi, reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym,
 • udział w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i naruszenia praw autorskich.

Współpracujemy stale z Kancelariami Patentowymi na terenie kraju.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów działających w sektorach transportu drogowego, kolejowego, lotniczego. Świadczymy pomoc prawną na rzecz firm zajmujących się krajowym i międzynarodowym przewozem towarów, spedycją a także innych podmiotów działających w branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej (TSL).


Świadczona przez nas pomoc prawna obejmuje m.in. sporządzanie i opiniowanie umów, reprezentację w sporach sądowych i pozasądowych, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody wyrządzonej w trakcie wykonywania transportu, w tym roszczeń od podwykonawców i dalszych przewoźników, rozstrzyganie wątpliwości na tle stosowania przepisów prawa przewozowego oraz Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu towarów (CMR).


Niezależnie od powyższego Kancelaria świadczy również usługi dla osób, które planują nawiązać współpracę z podmiotami działającymi w branży TSL lub które pozostają z nimi w sporach, lub są stroną postępowań reklamacyjnych.
Kancelaria prowadzi również obsługę firm z sektora motoryzacyjnego, świadcząc usługi na rzecz delearów, podmiotów prowadzących serwisy samochodowe oraz sprzedawców samochodów używanych. Zapewniamy również pomoc prawną dla osób, która potrzebują wsparcia w dochodzeniu roszczeń związanych z tego rodzajem spraw.

BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska świadczy usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych, a także przeprowadzają dedykowane, poszczególnym branżom, szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.
BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska aktywnie uczestniczy w procesie dostosowania Klientów do unijnych standardów, określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska, w obszarze ochrony danych osobowych, świadczy usługi polegające m.in. na:

 • przeprowadzaniu audytów mających na celu zapoznanie się ze specyfiką prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej pod kątem przetwarzania danych osobowych;
  opracowaniu wyników audytu w postaci raportu, obejmującego informacje na temat stanu przestrzegania przez Klienta przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w razie stwierdzenia wystąpienia obszarów niezgodnych lub wymagających dostosowania do tych przepisów zawarcie zaleceń lub zaproponowanie nowych rozwiązań organizacyjnych dostosowanych do profilu prowadzonej działalności oraz polityki firmy Klienta;
 • weryfikacji, aktualizacji lub opracowania dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, klauzul informacyjnych, zgód, klauzul poufności, etc.).

Kancelaria oferuję szeroki zakres usług w zakresie transakcji kapitałowych oraz inwestycji. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego, które obejmuje m.in. doradztwo przy opracowywaniu strategii inwestycyjnej, przeprowadzanie audytów, wsparcie przy wyborze odpowiednich źródeł finansowania, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, udział w negocjacjach oraz bieżącą obsługę prawną inwestycji. Proponowane przez Kancelarię rozwiązania są indywidualnie dopasowane do możliwości i potrzeb inwestora. Przeprowadzamy analizy skutków prawnych inwestycji, przy wsparciu współpracujących na stałe renomowanych Kancelarii Doradztwa Podatkowego.

W związku z nasileniem w ostatnich kilku latach zjawiska przestępczości gospodarczej w ramach kancelarii utworzony został Dział Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego. Kierownikiem działu jest adwokat Piotr Barcz posiadający wieloletnie doświadczenie w obronach swoich klientów w sprawach karnoskarbowych, a także wysokie kwalifikacje w sprawach przestępczości gospodarczej. Działalność zespołu skupia się na reprezentacji klientów we wszystkich rodzajach sprawach, w tym w postępowaniu przygotowawczym i sądowym oraz w postępowaniu przed organami podatkowymi, a także zajmuje się doradztwem z zakresu ww. dziedzin prawa. Ponadto zespół prowadzi szkolenia z zakresu prania brudnych pieniędzy i przestępczości zorganizowanej. roszczenia na drodze sądowej i kończąc na jego wyegzekwowaniu.  

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa konkurencji. Z perspektywy ryzyka wynikającego ze specyfiki prawa konkurencji, ograniczanie ryzyka prawnego w tym zakresie ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa prowadzenia biznesu.
W ramach zapewnienia wypełniania przez przedsiębiorców obowiązków w kontekście prawa konkurencji i konsumentów, oferujemy m.in.:

 • ocenę zgodności planowanych działań z prawem konkurencji;
 • reprezentację Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • doradztwo prawne w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentację w sporach sądowych z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego.
 • Kancelaria posiada wieloletnią praktykę w obsłudze wszystkich uczestników procesu związanego z realizacją zamówień publicznych, tj. zarówno zamawiających jak i wykonawców. Jako, że jednym z głównych obszarów działalności Kancelarii jest kompleksowa obsługa przedsiębiorców, w tym w szczególności podmiotów z branży budowlanej, prawnicy Kancelarii przygotowują i weryfikują wszelkie niezbędne dokumenty w procesie udzielania zamówień publicznych. Prowadzimy również praktyczne szkolenia z zamówień publicznych dla studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie – WWW.WSAP.SZCZECIN.PL.

Obsługa sporów producentów rolnych oraz przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego z Skarbem Państwa. Spory dzierżawców, oraz właścicieli nieruchomości z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i innymi Agencjami Rolnymi. Prowadzenie spraw na etapie administracyjnym, sądowym, wydawanie opinii w sprawie zleconych przez klienta. 

Planowanie niektórych inwestycji wiąże się z koniecznością uwzględnienia szeregu aspektów związanych z jej wpływem na środowisko. To z kolei determinuje konieczność przeprowadzenia procedur i postępowań administracyjnych związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzyskaniem wymaganych opinii i uzgodnień, czy uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prawnicy Kancelarii udzielają porad prawnych i pomagają Klientom przejść przez cały ten proces, reprezentując ich w postępowaniach przed organami administracji publicznej a także przed sądami administracyjnymi.

Bezpieczeństwo prawne dla Twojej firmy

Fundusze
UE

Pracownicy naszej Kancelarii posiadają doświadczenie w pozyskiwaniu na rzecz partnerów biznesowych jak i Klientów indywidualnych dofinansowań ze środków UE, głównie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej m.in. w ramach takich programów jak PROW 2014-220 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020. Zespół Kancelarii posiada umiejętności poruszania się w procedurach konkursowych, w tym doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji aplikacyjnej, a następnie koordynowania projektów z udziałem środków publicznych zdobywał w ramach poprzedniej perspektywy finansowej Funduszy UE na lata 2007-2013.

Obszary
działalności

BD Kancelaria Radców Prawnych specjalizuje się w czternastu obszarach zapewniając kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych na terenie Polski i poza granicami kraju.Wspieramy w rozwiązywaniu sporów, w prawie spółek, fuzjach i przekształceniach. Prowadzimy doradztwo w procesie inwestycyjnym, wspieramy w kwestiach zamówień publicznych, sukcesjach rodzinnego biznesu, prawie kontraktów i więcej…

Zasady
współpracy

Współpracę między Kancelarią a Klientem reguluje pisemna i przejrzysta umowa. Przy ustalaniu wynagrodzenia należnego Kancelarii uwzględniamy przedmiot świadczonej obsługi prawnej, stopień skomplikowania pracy oraz wymagany nakład pracy…

Wsparcie poparte efektami

Kancelaria prowadzi stałą obsługę podmiotów zagranicznych w języku angielskim i niemieckim oraz stale współpracuje z profesjonalnymi tłumaczami innych języków obcych, a także z kancelariami doradztwa podatkowego.

Świadczymy ponadto pomoc prawną w sprawach rodzinnych, w tym w zakresie rozwodów, alimentacji oraz podziału majątku wspólnego. Kancelaria z powodzeniem prowadzi również ważne społecznie i szeroko komentowane w mediach ogólnopolskich procesy sądowe, takie jak:

 • największe w kraju sądowe postępowanie grupowe (2.200 indywidualnych akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A.);
 • kilkadziesiąt procesów sądowych z powództw kredytobiorców przeciwko bankom, dotyczących tak zwanych kredytów frankowych;
 • unieważnienie umowy o polisolokatę.

Fundusze UE

Pracownicy naszej Kancelarii posiadają doświadczenie w pozyskiwaniu na rzecz partnerów biznesowych jak i Klientów indywidualnych dofinansowań ze środków UE, głównie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej m.in. w ramach takich programów jak PROW 2014-220 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020. Zespół Kancelarii posiada umiejętności poruszania się w procedurach konkursowych, w tym doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji aplikacyjnej, a następnie koordynowania projektów z udziałem środków publicznych zdobywał w ramach poprzedniej perspektywy finansowej Funduszy UE na lata 2007-2013.


Naszym Klientom oferujemy kompleksowe wsparcie w złożonym procesie realizowania projektów z udziałem środków unijnych. Świadczymy usługi m.in.
w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (m.in. wniosku o dofinansowanie, biznesplanu, studium wykonalności), pozyskania wymaganych dokumentów związanych z planowanym przedsięwzięciem lub prowadzenia niezbędnych postępowań administracyjnych (m.in. pozwolenia na budowę, promesy, koncesje, postępowanie ofertowe), a także pomoc w przygotowaniu wniosku o płatność. Nasze wsparcie obejmuje również reprezentowanie Klientów w postępowaniach odwoławczych w sytuacji negatywnej oceny projektu, skutkującej odmową przyznania dofinasowania.

Kancelaria oferuje także pomoc w zakresie sporządzania lub opiniowania umów o przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (konkursowej) i świadczenie usług doradczych związanych z realizacją projektu z udziałem środków unijnych. W imieniu Klientów dochodzimy roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takich umów (m.in. roszczeń tytułem zwrotu wynagrodzenia za błędnie opracowaną dokumentację, w tym roszczeń odszkodowawczych).

Transparentne
warunki

Współpracę między Kancelarią a Klientem reguluje pisemna i przejrzysta umowa. Przy ustalaniu wynagrodzenia należnego Kancelarii uwzględniamy przedmiot świadczonej obsługi prawnej, stopień skomplikowania pracy oraz wymagany nakład pracy. W ten sposób wypracowaliśmy dwie podstawowe zasady współpracy:


1) rozliczenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia należnego Kancelarii ustalana jest w oparciu o liczbę przepracowanych godzin i ustalonej stawki godzinowej. Rozliczenie to stosowane jest zazwyczaj podczas negocjacji przedsądowych, przy sporządzaniu opinii prawnych lub umów;


2) rozliczenie ryczałtowe – wysokość wynagrodzenia należnego Kancelarii ustalana jest jako z góry określona kwota, przy czym istnieje możliwość uiszczenia wynagrodzenia w systemie ratalnym. Rozliczenie to stosowane jest zazwyczaj w ramach prowadzenia spraw sądowych.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „BD” Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów przy ul. Swarożyca 15a/u1 w Szczecinie, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich usunięcia lub poprawienia. Jestem świadoma/świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana.”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest „BD” Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Z administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: kancelaria@radcaprawny-bd.pl. Twoje dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej i przyszłych rekrutacji. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.