BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – DomańskaBarbara Domańska

Barbara Domańska

Wpis na listę radców prawnych: SZ-651

Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających, prowadzi wykłady i szkolenia z tej dziedziny, występuje jako pełnomocnik zamawiających oraz wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, prowadzi od wielu lat obsługę prawną m.in. podmiotów z branży transportu kolejowego oraz z branży pozyskiwania kruszyw, uczestniczy wraz z adwokatem Piotrem Barczem jako pełnomocnik w największym w Polsce sądowym postępowaniu grupowym (2.200 indywidualnych akcjonariuszy) o odszkodowanie z tytułu utraty wartości akcji spółki akcyjnej.

Prowadziła postępowania przed Urzędem Patentowym z zakresu własności intelektualnej – ochrona znaków towarowych oraz postępowania dotyczące należytego wykorzystania środków unijnych.