BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Co należy wiedzieć o przepadku pojazdu?

Już od dnia 14 marca 2024 r. obowiązują nowe przepisy umożliwiające sądowi orzeczenie przepadku pojazdu. Już samo prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego może doprowadzić do pożegnania się z środkiem transportu (niezależnie od jego wartości!).

Wskazuje się, że jeżeli zawartość alkoholu we krwi przekraczać będzie 0,5 promila albo więcej lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekraczać będzie 0,25 mg albo większą wartość, wówczas samochód trafi na parking depozytowy, po czym – w razie niekorzystnego dla sprawcy wyroku, zostanie zlicytowany.

Oczywiście, ustawodawca przewidział okoliczności, w których nie będzie musiało dojść do orzeczenia przepadku. Zgodnie z art. 178a § 5 k.k., sąd może nie orzec przepadku, jeżeli:

1) zawartość alkoholu w organizmie sprawcy będzie niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3
w wydychanym powietrzu albo nie będzie prowadziła do takiego stężenia; lub

2) sąd uzna, że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Niezwykle istotne jest, aby dokonany pomiar stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu był dokonany w sposób prawidłowy. W przypadku wątpliwości co do przeprowadzonego badania wydychanego powietrza, rozważenia wymaga zażądanie dokonania badania krwi.

Podkreślenia wymaga, że o ile istnieje możliwość nie orzeczenia przepadku pojazdu w przypadku określonego stężenia alkoholu, o tyle w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających ich rodzaj i poziom zawartości w organizmie człowieka nie będzie miał żadnego znaczenia! Przepadek zostanie orzeczony w każdym przypadku, chyba że sąd uzna, że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 44b k.k. nie dojdzie do orzeczenia przepadku pojazdu, jeżeli:

1) w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie będzie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbędzie, daruje lub ukryje podlegający przepadkowi pojazd – ale wówczas sąd orzeknie przepadek równowartości pojazdu;

2) sprawca będzie prowadził pojazd mechaniczny, który nie jest jego własnością, wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy – ale w takim przypadku sąd orzeknie nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

3) orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego nie będzie niemożliwe lub będzie niecelowe z uwagi na jego utratę przez sprawcę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie.

Kiedy natomiast na pewno nie będziemy mogli liczyć na pozostawienie nam naszego pojazdu? Otóż m.in. w następujących przypadkach:

1) jeżeli zawartość alkoholu w organizmie sprawcy będzie równa lub wyższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo będzie prowadziła do takiego stężenia;

2) jeżeli zawartość alkoholu w organizmie sprawcy będzie wyższa niż 1 promil we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo będzie prowadziła do takiego stężenia, a sprawca spowoduje wypadek czy katastrofę w komunikacji.

Autorem niniejszego artykułu jest dr hab. adw. Konrad Burdziak.

Uprzejmie informujemy, iż Kancelaria w sposób kompleksowy zajmuje się sprawami karnymi na każdym etapie ich postępowania.

Kontakt z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych możliwy jest przez Facebook’a lub:

☎️: + 48 91 484 29 35 ✉️: kancelaria@kancelaria-bd.pl