BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – podstawowe informacje w pigułce


Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że w dniach 27-28 września 2023 r. Pani Mecenas Patrycja Banach uczestniczyła w szkoleniu pt.: ,,Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć – aspekty prawne (przepisy polskie w świetle przepisów prawa unijnego)”. Wobec powyższego zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem Pani Mecenas pt: ,,Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – podstawowe informacje w pigułce”.

,,Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – podstawowe informacje w pigułce”

Czy zastanawialiście się Państwo jakie wymogi należy spełnić, aby zrealizować inwestycję, która może mieć wpływ na środowisko lub zdrowie ludzi? Poniższy artykuł przybliży Państwu jeden z koniecznych elementów zrealizowania takiej inwencji, a mianowicie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w skrócie DŚU. Decyzja ta potocznie nazywana jest również decyzją środowiskową. Podstawowe kwestie dotyczące DŚU znajdują się w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w skrócie ooś. Ustawa ta potocznie nazywana jest również ustawą środowiskową. DŚU określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia (art. 71 ust. 1 ustawy środowiskowej).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy środowiskowej uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (I grupa przedsięwzięć) oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (II grupa przedsięwzięć).

Katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Co istotne w przypadku I grupy przedsięwzięć (§ 2 ww. rozporządzenia) przy wydawaniu decyzji środowiskowej wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w skrócie OOŚ. Jej przeprowadzenie jest wymagane również w przypadku II grupy przedsięwzięć (§ 3 ww. rozporządzenia), wtedy gdy organ wydający DŚU stwierdzi taką potrzebę podczas selekcji,
a od 16 października 2023 r. również, gdy inwestor planujący przedsięwzięcie na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu wystąpi o jej przeprowadzenie.

Ponadto decyzja środowiskowa jest wymagana przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy środowiskowej (tzw. decyzji następczych) oraz przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 72 ust. 1a ustawy środowiskowej).

Natomiast w przypadku planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których wyłącznym celem jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności – nie wydaje się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie miałoby niekorzystny wpływ na te cele (art. 72 ust. 8 ustawy środowiskowej). Jednakże w tym przypadku należy pamiętać, aby zgłosić do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska konieczność realizacji takiego przedsięwzięcia. Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wniósł, w drodze decyzji, sprzeciwu można przystąpić do realizacji przedsięwzięcia. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W celu uzyskania decyzji środowiskowej konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do właściwego organu wraz z niezbędnymi załącznikami. Tymi załącznikami są przede wszystkim: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dla I grupy przedsięwzięć) albo karta informacyjna przedsięwzięcia (dla II grupy przedsięwzięć), poświadczona kopia mapy ewidencyjnej, szczegółowa mapa terenu inwestycji oraz obszarów, na które inwestycja może oddziaływać, wypis z rejestru gruntów, dowód wniesienia opłaty skarbowej, a także gdy DŚU wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został uchwalony, albo informację o jego braku.

Inwestor chcąc uzyskać decyzję środowiskową musi przejść tzw. procedurę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Procedura ta ma na celu rozważenie środowiskowych skutków tego rozstrzygnięcia i składa się z kilku etapów, do których należą: a) kwalifikacja – czy to przedsięwzięcie wymaga OOŚ – a jeśli tak: b) ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko; c) uzyskanie prawnie wymaganych opinii i uzgodnień; d) udział społeczeństwa;
e) ewentualnie procedura transgraniczna, jeśli przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać.

Organem upoważnionym do wydania decyzji środowiskowej jest: a) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – w przypadkach określonych w art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy środowiskowej; Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej; 3) starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów; 4) dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny; 5) wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.