BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Szanowni Państwo,

Akcjonariusze Stoczni Szczecińskiej „Porta Holding” S.A.,

Członkowie Grupy w postępowaniu grupowym,

toczącym się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie w sprawie o sygn. I C 990/18.

Z uwagi na trwający stan pandemii nie mamy możliwości zorganizowania z Państwem kolejnego spotkania, stąd informujemy o aktualnym jego stanie.

W postępowaniu grupowym toczącym się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie o sygn. akt: I C 990/18 dotyczącym odszkodowania za utratę wartości akcji spółki Stocznia Szczecińska „PORTA HOLDING” S.A. biegli wydali tak długo wyczekiwaną przez wszystkich opinię. Biegli w opinii oszacowali wysokość niedoboru finansowego powstałego w majątku Stoczni Szczecińskiej „PORTA HOLDING” S.A. na czerwiec 2002 r. na kwotę ponad 1,3 mld (miliarda) złotych, stwierdzając, że niedobór był tak duży, że Stocznia nie mogła przetrwać dalej na rynku (!). Opinia wymaga jednak uzupełnienia poprzez określenie daty początkowej i przyczyn powstania niedoboru finansowego, a tym samym szkody w majątku Spółki, a w konsekwencji także w Państwa majątku. Na te pytania biegli jednak nie odpowiedzieli.

W dniu 12 listopada 2021 r., jako Państwa pełnomocnicy złożyliśmy pismo procesowe, w którym podsumowaliśmy nasze stanowisko i zawarliśmy zarzuty do opinii, wskazując na liczne braki opinii i konieczność jej uzupełnienia. Sąd Okręgowy jednak, nie podzielając tego stanowiska, w dniu 21 grudnia 2021 r. zamknął rozprawę i wydał wyrok, w którym oddalił powództwo. Jest to kolejny wyrok w tym procesie, bowiem w dniu 22 września 2017 r. ten sam Sąd Okręgowy w Szczecinie po raz pierwszy oddalił powództwo Akcjonariuszy, następnie jednak w dniu 23 maja 2018 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu, dając temu Sądowi wytyczne, co do dalszego prowadzenia sprawy.

Teraz, wobec wydania niekorzystnego wyroku przez Sąd Okręgowy w Szczecinie (Sąd I instancji), dla ochrony Państwa interesów konieczne jest po raz drugi złożenie apelacji.

W sierpniu 2019 r. zmieniły się przepisy i wzrosła maksymalna wysokość opłaty od apelacji w postępowaniu grupowym. Wysokość opłaty sądowej od apelacji w tej sprawie wynosi obecnie 200.000 zł. Opłata ta podzielona zostanie na ilość akcji występujących w sprawie. Ponadto informujemy (o czym była mowa na spotkaniach), że Sąd Okręgowy określił wysokość zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych na kwotę 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych). Już po sporządzeniu opinii sądowej Sąd poinformował nas, że koszt sporządzonej opinii będzie wyższy niż przewidywany, tj. wynagrodzenie biegłych wyniosło łącznie 477.692,50 zł brutto. Dotychczas uiszczono kwotę 300.000 zł, a reszta tymczasowo została pokryta z sum budżetowych Skarbu Państwa. (post. sądu link). W związku z tym, z tytułu sporządzenia opinii przez biegłych, akcjonariusze są zobowiązani do dokonania uzupełniającej opłaty w wysokości 177.692,49 zł. Łączna kwota, która musi zostać zebrana przez Reprezentanta Grupy, aby móc dochodzić Państwa praw przed Sądem Apelacyjnym to 377.692,49 zł.

W związku z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej od apelacji oraz uzupełnienia brakującego wynagrodzenia biegłych niezbędne jest dokonanie przez Państwa wpłaty na poczet postępowania, tak jak to było czynione dotychczas. W związku z tym, prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 30 groszy (słownie: trzydzieści groszy) za jedną akcję.

Wpłaty należy dokonać w terminie do 31 marca 2022 r. wyłącznie na poniższy rachunek bankowy,  który pozostaje niezmienny od początku postępowania:

Krzysztof Wojciech Piotrowski

Nr Konta:62 1020 4795 0000 9502 0262 3569

Tytuł wpłaty: „postępowanie grupowe akcjonariuszy SSPH S.A. (imię i nazwisko akcjonariusza)”

Ponadto w odpowiedzi na kierowane do Kancelarii zapytania wyjaśniamy wątpliwości dotyczące składu Grupy. Postępowanie grupowe reguluje ustawa z dnia  z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Dz.U.2020.446. Zgodnie z art. 17 ust. 3 tej ustawy po uprawomocnieniu się postanowienia, o którym mowa w ust. 1, oświadczenie członka grupy o wystąpieniu z grupy jest bezskuteczne. Wobec tego nie istnieje prawna możliwość wystąpienia z grupy po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu, co do składu grupy, takie oświadczenie jest bezskuteczne tj. nie wywołuje skutków prawnych. Postanowienie, o którym mowa powyżej w przedmiotowej sprawie uprawomocniło się w roku 2015 r. Obecnie nie ma zatem możliwości wystąpienia z toczącego się postępowania grupowego.

radca prawny Barbara Domańska                                                       adwokat  Piotr Barcz

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]