BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Kolejna ważna decyzje TSUE dla Frankowiczów.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dzisiaj kolejny korzystny wyrok dla tzw. frankowiczów – w sprawie C-28/22. W treści odpowiedzi na zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie pytania prejudycjalne, TSUE poruszył dwie istotne kwestie, mając na względzie treść dyrektywy 93/13.

Wykładnia prawa krajowego nie może prowadzić do uznania, że bieg terminu przedawnienia roszczenia banku o zwrot kapitału kredytu wypłaconego w wykonaniu umowy kredytu CHF zawierającej klauzule abuzywne rozpoczyna się z chwilą, gdy umowa stała się „trwale bezskuteczna”. W praktyce oznacza to, że termin przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału rozpocznie się w momencie, w którym kredytobiorca złoży reklamację, ewentualnie pozew. Co istotne, konieczne jest wskazanie, że zawarta umowa kredytu CHF może być nieważna. Zatem bank, od momentu złożenia któregokolwiek z ww. pism będzie miał 3 lata na to, aby wystąpić przeciwko kredytobiorcy z roszczeniem o zwrot kapitału. W innym wypadku, jego roszczenie przedawni się, a po uprawomocnieniu się wyroku unieważniającego kredyt CHF nie zostanie mu zwrócona jakakolwiek kwota z tego tytułu.

TSUE wskazuje, że podniesienie zarzutu zatrzymania przez banki nie wstrzymuje możliwości naliczenia odsetek należnych kredytobiorcom. Należy zaznaczyć, że odsetki naliczane są od dnia złożenia reklamacji wraz z wezwaniem do zapłaty, względnie od dnia doręczenia pozwu bankowi, aż do dnia zapłaty. W praktyce podniesienie zarzutu zatrzymania przez banki będzie bezskuteczne.

Dzisiejszy wyrok TSUE daje frankowiczom nadzieję na szybsze zakończenie postępowań sądowych oraz sprawniejsze rozliczenie należności z bankami po uprawomocnieniu się wyroku ustalającego nieważność kredytu waloryzowanego kursem CHF. Należy zaznaczyć, że przedstawione w wyroku rozwiązania można uznać za korzystne dla frankowiczów zarówno pod względem czasu trwania postępowań, jak również pod względem finansowym.

Autorem niniejszego artykułu jest aplikant radcowski Aleksandra Szymoniak.