BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

W dniu 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach C-609/19 i C-776/19-C-782/19 wypowiedział się na temat przedawnienia roszczeń Frankowiczów w sposób korzystny dla kredytobiorców.

Wskazano, że wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i który nie ma wiedzy o nieuczciwym charakterze warunku zawartego w umowie, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia i może on w każdym czasie wystąpić z powództwem o stwierdzenie nieważności umowy.

Ponadto Trybunał wskazał, że termin przedawnienia roszczenia o zwrot kwot wpłaconych na rzecz banku, nie może upłynąć zanim konsument dowie się o nieuczciwym charakterze postanowień umowy. Istotne pozostaje także stwierdzenie przez TSUE, że nie spełnia wymogu przejrzystości przekazywanie konsumentowi informacji, nawet licznych, jeżeli opierają się one na założeniu, że kurs waluty pozostaje stabilny przez cały okres obowiązywania umowy.

Powyższe potwierdza dotychczasowe stanowisko kredytobiorców występujących z pozwami o stwierdzenie nieważności oraz zwrot wszelkich kwot wpłaconych w oparciu o nieważną umowę kredytu. Banki próbują bronić się przed zarzutami kredytobiorców wskazując, że przed zawarciem umowy przekazywano klientom informacje o wahaniach kursów walut. TSUE potwierdza jednak, że udzielane w praktyce informacje nie były wyczerpujące i rzetelne, a zatem nie wyłączają odpowiedzialności banków.

Ponadto w dniu 1 czerwca 2021 r. TSUE w sprawie C-268/19 wypowiedział się na temat skuteczności zawarcia aneksów do umowy zawierającej nieuczciwe postanowienia. TSUE potwierdził dotychczasową linię orzeczniczą wskazując, że nie ma możliwości zmiany nieważnego postanowienia umownego w drodze aneksu, jeśli kredytobiorca nie wiedział o jego nieuczciwym charakterze. Kredytobiorca musiałby bowiem wyrazić dobrowolną i świadomą zgodę na dokonanie zmian w umowie.

Kancelaria prowadzi postępowania sądowe dotyczące kredytów frankowych (CHF), także w sprawach w których kredyt został spłacony wiele lat temu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu (link do zakładki na stronie z kontaktem).