BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o kolejnej wygranej klienta Kancelarii w sporze z bankiem o kredyt złotówkowy.

Powódka Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wniosła pozew o orzeczenie nakazem zapłaty, by pozwana uiściła na rzecz Banku kwotę 144.095,21 zł wraz z odsetkami umownymi. Ponadto powódka wniosła o zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu pozwu, powódka wskazała, że zawarła z pozwaną umowę o udzielnie kredytu konsolidacyjnego. W wyniku niewykonania zobowiązań przez pozwaną wypowiedziała umowę i jednocześnie wezwała pozwaną do dobrowolnego spełnienia świadczenia.

Pozwana złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd, w którym zarzuciła między innymi nieprawidłowe wypowiedzenie umowy kredytu i brak podstaw do jego wypowiedzenia. Jednocześnie wskazując, że wypowiedzenie umowy nie zostało skutecznie doręczone, co skutkuje niewymagalnością dochodzonego przez bank roszczenia. Zdaniem pozwanej należało uznać, że umowa kredytu nie została wypowiedziana i nadal wiąże strony, zatem powinna być wykonywana, a żądanie zwrotu niespłaconego kredytu należy uznać za nieuzasadnione i przedwczesne.

Sąd I instancji uwzględnił przytoczoną przez pozwaną argumentację i uznał, że w kontekście zarzutów strony pozwanej dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy kluczowe było ustalenie, czy powódka przeprowadziła względem pozwanej postepowanie upominawcze prowadzące do wypowiedzenia umowy kredytowej w sposób zgodny z procedura przewidzianą w art. 75c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a także zgodnie z postanowieniami zawartej pomiędzy stronami umowy kredytu konsolidacyjnego. Zdaniem Sądu I instancji opierając się na przedstawionych przez strony dowodach, powódka dokonała wypowiedzenia umowy w wadliwy sposób, bez wdrożenia procedury wynikającej z art. 75c ustawy Prawo bankowe. Sąd wskazał nadto, że powód, który uzasadniając żądanie pozwu powołuje się na skuteczne wypowiedzenie umowy kredytowej i dochodzi w związku z tym niespłaconego kapitału wraz z odsetkami umownymi od przeterminowanego zadłużenia, powinien w pierwszej kolejności wykazać skuteczność wypowiedzenia umowy, a następnie wysokość dochodzonego roszczenia. W ocenie Sądu I instancji dokonanie wypowiedzenia umowy kredytowej nie może być czynnością nagłą, zaskakującą dla kredytobiorcy, nawet, jeżeli istnieją podstawy do podjęcia go zgodnie z treścią umowy. Jest ono bardzo dotkliwe dla kredytobiorcy, dlatego skorzystanie z niego powinno nastąpić po wyczerpaniu  środków mniej dolegliwych.

Mając na względzie powyższe roszczenie powoda podlegało oddaleniu, albowiem powódka nie zdołał wykazać, że roszczenie o zwrot kredytu stało się wymagalne z chwilą jego wypowiedzenia, bowiem do takiego skutecznie nie doszło. Podkreślenia przy tym wymaga, iż żądanie swoje powódka wywodziła z faktu postawienia całego zobowiązania w stan wymagalności w związku z wypowiedzeniem umowy kredytu łączącej ją z pozwaną, a tym samym winna była wykazać, iż wypowiedzenie to było skuteczne.

Apelacja od powyższego wyroku złożona przez bak została oddalona.

Wyrok jest prawomocny.