BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

informujemy o kolejnym sukcesie Kancelarii w sprawach karno-skarbowych.

W dniu 7 lutego 2022 r. wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim klient Kancelarii został uniewinniony od zarzucanego mu czynu z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art.9 § 3 k.k.s. oraz czynu z art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 76 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. i art. 9 § 3 k.k.s.

Oskarżonemu przedstawiono zarzuty, o to że jako prezes spółki z o. o. posłużył się nierzetelnymi fakturami VAT wystawionymi przez inny podmiot, niedokumentującymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Jednocześnie zarzucając, że podał nieprawdę w złożonej właściwemu organowi korekcie deklaracji na podatek od towarów i usług, co miało skutkować uszczupleniem należności publicznoprawnej oraz zawyżeniem podatku VAT do zwrotu.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim podzielił w całości argumentację obrońcy oskarżonego, adw. Piotra Barcza, który wskazywał, że czynu z art. 62 § 2 k.k.s. jak i czynu z art. 56 § 2 k.k.s. można dopuścić się jedynie umyślnie zarówno w zamiarze bezpośrednim jak i ewentualnym, a organ wnoszący akt oskarżenia nie wykazał aby działanie oskarżonego nosiło znamiona umyślności, co więcej wątpliwe było przypisanie nieumyślnego działania przez oskarżonego. Sąd uznał wskazania obrońcy iż, nie jest rolą oskarżonego weryfikacja prawidłowości działalności spółki, z którą dokonuje transakcji handlowych. Przeciętny obywatel prowadzący działalność gospodarczą nie posiada bowiem kompetencji, ani uprawnień śledczych, a działania organu stanowią wyłącznie próbę przeniesienia ciężaru wykrywania przestępstw z powołanych do tego instytucji na oskarżonego, któremu w razie ich nie wykonania czy nienależytego wykonania grozi odpowiedzialność karna.

Sąd w uzasadnieniu jednoznacznie wskazał, że jeśli działalność podmiotu, z którym oskarżony dokonywał transakcji handlowych nie została zakończona decyzją organów Państwa to oskarżony kierując się zaufaniem do instytucji i służb maił prawo do podjęcia współpracy z tym podmiotem i to na warunkach korzystniejszych niż, te które proponowała konkurencja. W ocenie Sądu normalnym jest bowiem zawieranie transakcji przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na najkorzystniejszych dla siebie warunkach.

Wyrok jest nieprawomocny.