BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie uzyskaliśmy prawomocny wyrok w sprawie niesłusznego wpisu zadłużenia naszego klienta do KRD, na podstawie którego pozwana spółka została zobowiązana do usunięcia informacji gospodarczej oraz zapłaty zadośćuczynienia w kwocie 10.000 zł (wraz z odsetkami liczonymi od 2017 r. oraz kosztami procesu).

Pozwana spółka dokonała wpisu informacji gospodarczej pomimo tego, że zobowiązanie było już przedawnione (z 2002 r.), a także pomimo tego, że wcześniej co do poprzednika prawnego pozwanej spółki zapadł wyrok oddalający powództwo o zapłatę kwoty, która następnie została wpisana  do KRD jako  rzekome zadłużenie naszego klienta. Co istotne, do KRD została wpisana znacznie zawyżona wierzytelność – 2,5 krotnie przewyższającą tę, na którą opiewała cesja. Działania pozwanej spółki miały zatem na celu bezprawne wymuszenie zapłaty, co zostało w całości podzielone przez Sąd Okręgowy w Warszawie, a następnie Sąd Apelacyjny w Warszawie.

W związku z wpisem zobowiązań do KRD pojawiają się istotne przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej, taka osoba ma problem z udzieleniem jej kredytu, pożyczki, ale także staje się osobą niewiarygodną dla swoich kontrahentów. Figurowanie w KRD powoduje bowiem przypisanie wpisanemu podmiotowi przymiotu „niesolidnego dłużnika”, co podważa jego reputację i doprowadza do naruszenia dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, godności, spokoju i czci rozumianej w płaszczyźnie przysługującego przymiotu przedsiębiorcy (renomy, wiarygodności kupieckiej i kredytowej).

Informujemy, że Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi z niesłusznym wpisem do KRD i pomaga w uzyskaniu usunięcia wpisu, ale także zasądzenia stosownego i adekwatnego do doznanej krzywdy zadośćuczynienia.

Z poważaniem,

r. pr. Barbara Domańska

adw. Piotr Barcz