BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

w związku z przyznanymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej w ostatnim czasie zarówno urzędy skarbowe jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedziały kontrole u przedsiębiorców po ustaniu epidemii COVID-19. W wielu bowiem przypadkach pomoc dla przedsiębiorców była uzależniona od spełnienia określonych kryteriów, w szczególności od spadku przychodów m.in. w przypadku świadczeń postojowych czy dofinansowania do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Najczęściej jednak przedsiębiorcy wnioskowali o zwolnienie ze składek ZUS, które to zwolnienie nie było obwarowane powyższym wymogiem, jednakże w przypadku osób odprowadzających z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej składki wyłącznie za siebie, progiem dla uzyskania zwolnienia był przychód do wysokości 15.681 zł. Otrzymanie powyższej pomocy wiązało się zatem ze złożeniem w tym zakresie oświadczenia przez przedsiębiorcę.

Co do zasady instytucje przyznające poszczególne środki pomocowe nie weryfikowały prawdziwości składanych oświadczeń z uwagi na potrzebę jak najszybszego udzielenia pomocy przedsiębiorcom. Jednakże po ustaniu okresu epidemii zarówno Krajowa Administracja Skarbowa jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedziały weryfikację powyższych oświadczeń m.in. nie tylko pod względem formalnej zgodności przychodu z księgami rachunkowymi, ale również pod względem potencjalnej możliwości zaniżania przychodu. Możliwość wszczęcia kontroli w tym zakresie potwierdziła Krajowa Administracja Skarbowa, następującym komunikatem:

,,Przychody wykazywane przez firmy podlegają weryfikacji w trakcie prowadzonej kontroli lub czynności sprawdzających. Oznacza to, że KAS sprawdza prawidłowość i terminowość wystawiania przez podatnika faktur i ustala, czy dokumentują one faktyczny przebieg i zakres zdarzeń gospodarczych.”

Osobnym tematem pozostaje kwestia sposobu wydatkowania środków uzyskanych z Tarczy antykryzysowej. Problem dotyczy m.in. środków uzyskanych z tzw. mikropożyczki z Urzędu Pracy. Przedsiębiorcy zobowiązani są bowiem wykazać, że przeznaczyli pieniądze uzyskane z mikropożyczki na bieżące koszty działalności gospodarczej. Konieczne jest również wykazanie, że środki uzyskane z tytułu różnych instrumentów pomocowych wydane zostały na różne cele, każdorazowo związane jednak z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wspomnianą pomoc, powinni zatem zgromadzić odpowiednią dokumentację poniesionych wydatków, tak aby podczas potencjalnej kontroli lub czynności sprawdzających móc wykazać brak nieprawidłowości w tym zakresie.

Informujemy, że w przypadku wszczęcia wobec przedsiębiorcy czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej Kancelaria zapewnia niezbędną pomoc wyspecjalizowanych zawodowych pełnomocników – adwokatów i radców prawnych.

Z poważaniem,

r. pr. Barbara Domańska

adw. Piotr Barcz