BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie zapadł bardzo ważny wyrok dotyczący przedsiębiorców posiadających kredyty CHF.

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 21 grudnia 2020 r., XXVI GC 586/20 w sprawie wskazał, że umowa kredytu w CHF to „kombinacja umowy kredytu złotowego zmodyfikowanego o instrument pochodny w postaci swapa walutowo-odsetkowego (CIRS)” i ma na celu obejście ustawy, co czyni taką umowę nieważną.

Sądy zaczęły zatem dostrzegać inną argumentację dotyczącą nieważności umowy kredytu CHF, niż wyłącznie skutek abuzywnych zapisów w umowie. Powyższa informacja cieszy jeszcze bardziej, bowiem argumentacja dotycząca instrumentu finansowego była przytaczana przez Kancelarię już na samym początku drogi z postępowaniami sądowymi w sprawach kredytów CHF, tj. od 2014 r. Sądy potrzebowały aż 7 lat aby dostrzec sedno problemów kredytów frankowych i wbudowanego w nie mechanizmu indeksacji, który w rzeczywistości odpowiada definicji instrumentu finansowego z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Taka klasyfikacja umowy powoduje konieczność spełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w dyrektywie MIFID ( tj. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych), których w tego rodzaju umowach kredytowych nie spełniono. Klienci nie byli informowani o tym, że bank zawarł w umowie kredytu instrument finansowy, jako transakcję pozagiełdową, co jest sprzeczne z prawem.

Przedsiębiorcy nie mogą powoływać się na status konsumenta i abuzywne postanowienia umowne, co sprawia że dochodzenie przez nich roszczeń związanych z zawartymi kredytami CHF jest utrudnione, jednak, jak pokazuje treść uzasadnienia przytoczonego wyroku, nie jest niemożliwe. Są bowiem także inne powody uznania takiej umowy za nieważną. Zapadły wyrok z pewnością pozwoli na wzmocnienie argumentacji i polepszy sytuację przedsiębiorców w sporach sądowych dotyczących tzw. kredytów frankowych.

Informujemy, że Kancelaria zajmuje się również dochodzeniem roszczeń związanych z kredytami CHF zawartymi przez przedsiębiorców.