BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

w dniu 01 stycznia 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649).

Zmiany wprowadzone niniejszą ustawą mają na celu wprowadzenie rozwiązań mobilizujących dłużników transakcji handlowych (przedsiębiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie, jak również zniechęcenie do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty. Regulacja ta dąży do wzmocnienia płynności finansowej przedsiębiorstw, poprzez ograniczenie występowania zatorów płatniczych, które stanowią istotną barierę w wykorzystywaniu potencjału rozwojowego przedsiębiorstw.

Ustawa zawiera unormowania zmieniające postanowienia kilkunastu obowiązujących już ustaw. Zakres nowelizacji obejmuje przede wszystkim skrócenie terminów zapłaty i zwiększenie dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym, zintensyfikowanie ochrony prawnej „słabszej” strony stosunków gospodarczych tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do dużych firm.

Szczegółowe unormowania ustawy zawierają niezwykle szeroki zakres rozwiązań, obejmujących przede wszystkim:

 1. rozszerzenie podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, w ten sposób, że  Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649), odsetek w transakcjach handlowych określonych w tej ustawie lub rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli powód dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy, co znacząco ułatwi wierzycielowi dochodzenie tych roszczeń;

 2. uznanie, że interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia jest uprawdopodobniony gdy żądającym zabezpieczenia jest powód dochodzący należności zapłaty z tytułu transakcji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w przypadku gdy wartość tej transakcji nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych, a dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu jej płatności upłynęły co najmniej trzy miesiące, a nadto postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia może wydawać także referendarz sądowy co przyczyni się do ułatwienia oraz przyspieszenia postępowań w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia;

 3. skrócenie terminu zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny do 30 dni (z wyjątkiem dotyczącym podmiotu leczniczego);

 4. wprowadzenie ustawowego obowiązku stosowania maksymalnego 60-dniowego terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro, mały, średni przedsiębiorca, a dłużnikiem duży przedsiębiorca, pod rygorem nieważności zapisu umownego przewidującego dłuższy termin zapłaty;

 5. wprowadzenie możliwości pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania (podatku PIT i CIT) o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (tzw. złe długi);

 6. nałożenie na dłużnika obowiązku doliczenia do podstawy opodatkowania (podatek CIT i PIT) kwoty nieuregulowanego zobowiązania, jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie;

 7. podniesienie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe;

 8. wprowadzenie kar administracyjnych nakładanych przez Prezesa UOKiK na przedsiębiorców, którzy nadmiernie opóźniają się w płatnościach;

 9. przerzucenie z wierzyciela na dłużnika ciężaru dowodu, że ustalony w umowie termin zapłaty jest rażąco nieuczciwy oraz wprowadzenie możliwości żądania takiego ustalenia w ciągu 3 lat od dnia, w którym umowa została wykonana;

 10. wprowadzenie możliwości odstąpienia przez wierzyciela od umowy lub wypowiedzenia umowy, gdy termin zapłaty został ustalony w umowie i jest nadmiernie wydłużony, a ustalenie tego terminu było rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela;

 11. wprowadzenie progów wysokości rekompensaty za dochodzone przez wierzycieli roszczenia w zależności od wysokości wynagrodzenia 40 euro (do 5000 zł), 70 euro (do 50 000 zł) i 100 euro (powyżej 50 000 zł);

W związku z powyższymi zmianami, Kancelaria zaprasza przedsiębiorców mających problemy z dochodzeniem roszczeń od dłużników transakcji handlowych. Nasi prawnicy zapewniają kompleksową obsługę w zakresie działań zmierzających do wyegzekwowania wierzytelności w postępowaniach gospodarczych, zarówno na etapie postępowania sądowego jak i postępowania egzekucyjnego.

Z poważaniem,

r. pr. Barbara Domańska,

adw. Piotr Barcz.