BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,
nie ma wątpliwości, że w obliczu obecnej sytuacji ekonomicznej, wynikającej z pandemii COVID-19, niezbędne jest wprowadzenie narzędzi i środków wspierających przedsiębiorców na różnych płaszczyznach. Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem, jednakże wobec zaistniałej i dynamicznie rozwijającej się sytuacji, płynność finansowa przedsiębiorcy jest znacząco zagrożona, co w konsekwencji może doprowadzić do jego niewypłacalności.

W rządowym projekcie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, przewidziano program wsparcia z budżetu Państwa zwany Polityką Nowej Szansy.

Pomoc publiczna ma być udzielana przedsiębiorcom na ich:

  1. ratowanie,
  2. tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne,
  3. restrukturyzację.

Pomoc ta adresowana ma być w szczególności do mikro, małych i średnich przedsiębiorców i może być udzielona, jeżeli jej celem będzie zapobieżenie i doprowadzenie do ograniczenia trudności społecznych lub przezwyciężenia niedoskonałości rynku, w sytuacji gdy bez jej udzielenia cel ten nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie. Przez trudności społeczne i niedoskonałości rynku ustawa rozumie m.in. występowanie ograniczeń na rynku finansowym, skutkującym zwiększeniem liczby upadłości przedsiębiorców. Projekt ustawy przewiduje także wsparcie przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej, ale tylko w ściśle określonych przypadkach.

Pierwsza z form wsparcia – pomoc na ratowanie – ma charakter pilny i tymczasowy. Będzie udzielana w formie niskooprocentowanej pożyczki na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, od momentu znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej przedsiębiorcy do momentu wypracowania planu restrukturyzacji.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być przyznawane na okres dłuższy
niż w przypadku pomocy na ratowanie, jako jej kontynuacja bądź jako samodzielny instrument.
Ma służyć przedsiębiorcom w sytuacji, gdy będą oni w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale w okresie bezpośrednio ją poprzedzającym będą potrzebowali wsparcia.

Pomoc na restrukturyzację może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi przywrócenie temu przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Ten rodzaj pomocy może zostać udzielony m.in. jeżeli zapobiegnie ona trudnościom społecznym lub będzie prowadzić do przezwyciężenia niedoskonałości rynku.

Jednakże pomoc na restrukturyzację może stanowić jedynie uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, będącego wkładem w finansowanie kosztów restrukturyzacji. Wkład własny przedsiębiorcy powinien co do zasady stanowić co najmniej 50% jego udziału w kosztach restrukturyzacji (przy czym w pewnych warunkach może on zostać zredukowany). Przewidziano kilka form udzielanego wsparcia, jak na przykład pożyczka czy ulga w  zapłacie administracyjnej kary pieniężnej.

Podkreślić należy, że wsparcie nie może zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych
z nabyciem aktywów lub wydatków na rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, chyba że są one niezbędne do utrzymania działalności operacyjnej w okresie, na który pomoc została udzielona.

Zespół Kancelarii na bieżąco monitoruje prace legislacyjne w zakresie Polityki Nowej Szansy, tak by móc zapewnić Państwu natychmiastowe wsparcie w pozyskiwaniu środków w ramach programu. Zapewnimy Państwu wsparcie we wszystkich aspektach działalności, na które oddziałuje lub oddziaływać może epidemia COVID-19.

Z poważaniem,

r. pr. Barbara Domańska

adw. Piotr Barcz