BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że po niemal 6 latach procesu, prawomocnym wyrokiem z dnia 26 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, zgodnie z żądaniem Klientki Kancelarii, w całości pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu wykonawczego wystawionego przez Euro Bank S.A. we Wrocławiu uznając, że umowa kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF, w związku z którą pozwany bank wszczął postępowanie egzekucyjne, jest w całości nieważna.

Sprawa była dwukrotnie rozpatrywana przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, bowiem za pierwszym razem – w 2018 r. – Sąd Apelacyjny uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 22 czerwca 2017 r. i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania wskazując, że z przyjęcia przez Sąd I instancji abuzywności klauzuli indeksacyjnej nie zostały wyciągnięte prawidłowe wnioski, ponieważ nie powoduje ono nieważności umowy, a jedynie brak związania niedozwoloną klauzulą. Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie było więc podstaw do pozbawienia tytułu wykonalności w całości a koniecznym stało się ustalenie, czy abuzywność ma wpływ na wysokość świadczeń stron. Dodatkowo Sąd wskazał, że pominięcie dowodu z opinii biegłego wnioskowanego przez pozwaną było uchybieniem, które doprowadziło do nierozpoznania istoty sporu.

Po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Legnicy, wyrokiem z dnia 17 września 2021 r. Sąd podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko co do nieważności umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF w całości i braku konieczności powoływania dowodu z opinii biegłego sądowego. Powyższe orzeczenie zostało obecnie utrzymane w mocy przez Sąd Apelacyjny.

Długotrwałość omawianego postępowania sądowego wynika z faktu, że jeszcze w 2018 r. kwestia skutków zastosowania w umowach kredytów waloryzowanych kursem CHF klauzul niedozwolonych była sporna. Obecnie orzecznictwo zarówno sądów krajowych jak i TSUE stoi na stanowisku, że sankcją dla powyższego jest nieważność umowy w całości. Dodatkowo ugruntowało się stanowisko, że co do zasady nie ma konieczności przeprowadzania dowodu z opinii biegłego sądowego, bowiem wszelkie wyliczenia opierają się na zaświadczeniach wydawanych przez banki.

Przypominamy o możliwości kontaktu z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych przez Facebook’a lub:

tel.: + 48 91 484 29 35

e-mail: kancelaria@radcaprawny-bd.pl