BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Przełomowy wyrok TSUE ponownie na korzyść Frankowiczów.

W dniu dzisiejszym – 7 grudnia 2023 r. – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-140/22, który po raz kolejny okazał się korzystny dla Frankowiczów. Wyrok jest o tyle przełomowy, że ujednolici kwestie, które dotychczas pozostawały sporne w polskim orzecznictwie.

Odpowiadając na pytania Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie TSUE orzekł, że sprzeczne z dyrektywą 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich jest:

✅ uzależnienie możliwości dochodzenia przez konsumenta praw wynikających z ww. dyrektywy od złożenia przez niego oświadczenia na rozprawie, że domaga się stwierdzenia nieważności umowy i jest świadomy skutków z takiego stwierdzenia wypływających,

✅ pomniejszanie dochodzonych przez kredytobiorców roszczeń o równowartość odsetek, które bank by zarobił, gdyby umowa kredytu pozostała w mocy.

W praktyce oznacza to, że odsetki należne kredytobiorcom winny być naliczane od dnia wskazanego w doręczonym bankowi przedsądowym wezwaniu do zapłaty, a nie od daty późniejszej (oddalonej niejednokrotnie o wiele miesięcy), tj. daty rozprawy, na której konsument złoży stosowne oświadczenie w przedmiocie żądania stwierdzenia nieważności umowy. TSUE wskazał bowiem, że skutek niezwiązania kredytobiorcy nieuczciwymi warunkami umownymi nie może być uzależniony od spełnienia dodatkowych przesłanek przewidzianych w prawie krajowym lub orzecznictwie, a przeciwna interpretacja mogłaby podważyć odstraszający skutek dyrektywy, zachęcając banki do nieuznawania przedsądowych wezwań konsumentów.

TSUE wskazał ponadto, że bank nie ma prawa żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza żądanie zwrotu udostępnionego kapitału kredytu oraz ustawowych odsetek za zwłokę liczonych od dnia wezwania kredytobiorcy do zapłaty – o ile takie wezwanie zostało wystosowane.

W dzisiejszym wyroku TSUE nie wypowiedział się jednak na temat wszystkich przedstawionych przez Sąd Rejonowy w Warszawie wątpliwości, w tym nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi co do terminu przedawnienia roszczeń banków o zwrot udostępnionego kapitału kredytu. Z odpowiedzi na pierwsze pytanie można jednak wywnioskować, że TSUE nie dopuszcza możliwości liczenia terminu przedawnienia roszczenia banku dopiero od momentu złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia na rozprawie. Może to w praktyce oznaczać, że w wielu przypadkach bank nie będzie już mógł dochodzić od kredytobiorcy zwrotu udostępnionego kapitału kredytu. Oczekuje się, że TSUE zajmie bardziej szczegółowe stanowisko w tej kwestii w dniu 14 grudnia 2023 r.

Autorem artykułu jest aplikant adwokacki Paulina Urbanowicz.

Kontakt z Kancelarią możliwy jest przez Facebook’a lub:

☎️: +48 91 484 29 35

✉️: kancelaria@radcaprawny-bd.pl

#TSUE #kredytfrankowy #frankowicze #kredyt #kredythipoteczny #adwokat #radcaprawny