BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że po 4 latach procesu zakończyła się z korzyścią dla kredytobiorców sprawa wytoczona przez Raiffeisen Bank International AG S.A.  (umowa  dawnego Polbanku). W dniu 29 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, który zmienił  wyrok Sądu I instancji – Sądu Okręgowego w Szczecinie,  oddalając powództwo banku w całości i zasądzając od banku na rzecz każdego z powodów zwrot kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Bank w 2014 r. wypowiedział kredytobiorcom umowę kredytu hipotecznego, wytaczając następnie powództwo o zapłatę wszystkich należności na kwotę 656.833,62 zł. Pomimo wielu argumentów podnoszonych przez kredytobiorców, Sąd Okręgowy w Szczecinie zasądził żądaną przez bank kwotę wraz z odsetkami liczonymi od 2016 r. oraz wysokimi kosztami procesu. Na skutek apelacji złożonej przez pełnomocników pozwanych kredytobiorców, Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok, oddalając powództwo w całości. Sąd tym samym przychylił się do twierdzeń kredytobiorców dotyczących nieważności umowy kredytu. Pełnomocnikami z urzędu pozwanych konsumentów byli adw. Piotr Barcz. i r.pr. Radosław Górski.

Zwrócić należy uwagę, że niekorzystny dla kredytobiorców wyrok I instancji zapadł jeszcze przed zmianą zapatrywania sądów na sprawy „frankowiczów”. Po wyroku TSUE z dnia 03 października 2019 r., C-260/18, sądy coraz częściej opowiadają się jednak za nieważnością umów kredytu powiązanych z walutą CHF, czego efekt widać w uzyskanym przez Kancelarię wyroku.

Informujemy, że Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań sądowych w sprawie kredytów powiązanych z walutą CHF. Zachęcamy do  kontaktu wszystkie zainteresowane osoby.

Z poważaniem,

r. pr. Barbara Domańska.