BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szansa na szybsze zakończenie postępowań w sprawach "frankowych"

Najnowsze orzeczenie wydane przez TSUE w dniu 18 stycznia 2024 r. w sprawie C – 531/22, zainicjowane pytaniami prejudycjalnymi w sporze „frankowicza” z Getin Noble Bank S.A. powinno przyczynić się do szybszego rozstrzygania procesów „frankowych”. Dają one nadzieję w szczególności tym kredytobiorcom, którym banki wypowiedziały umowy kredytu CHF i aktualnie toczą się przeciwko nim postępowania egzekucyjne, a także kredytobiorcom, którzy aktualnie czekają na rozstrzygnięcie ich sprawy o ustalenie nieważności umowy kredytu CHF i zapłatę lub nie zdecydowali się na wytoczenie powództwa przeciwko bankowi.

Zgodnie z wyrokiem TSUE, w przypadku gdy kredytobiorca nie uregulował zadłużenia wynikającego z wypowiedzianej przez bank umowy kredytu CHF, a następnie został wydany przeciwko kredytobiorcy tytuł wykonawczy (nakaz zapłaty) i zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, sąd sprawujący nadzór nad egzekucją powinien z urzędu zbadać kwestię klauzul abuzywnych zawartych w wypowiedzianej umowie kredytu CHF. Dotychczas to kredytobiorcy musieli wykazywać, że dane postanowienie umowy ma charakter niedozwolony i dochodzić należnej im ochrony, co według TSUE stoi w sprzeczności z założeniami dyrektywy 93/13.

TSUE wypowiedział się także na temat klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowach kredytów CHF. Wskazał, że w przypadku, gdy dane postanowienie umowy kredytu CHF odnosi się do kwestii waloryzacji, ale nie zostało zawarte w rejestrze klauzul niedozwolonych nie stoi na przeszkodzie temu, aby uznać je za abuzywne, także wtedy gdy nie jest tożsame z wpisanym do tego rejestru klauzul niedozwolonych. Istotny jest sens danego postanowienia odnoszącego się do denominacji/indeksacji kredytu i to jakie skutki wywołuje ono w stosunku do konsumenta.

Podsumowując, najnowsze orzeczenie może zasadniczo wpłynąć na szybsze rozpoznawanie spraw „frankowych” przez sądy krajowe, bowiem TSUE wskazuje w nim na możliwość nieco bardziej automatycznego badania przesłanek nieważności umowy kredytu CHF.

Informujemy, że Kancelaria zajmuje się tematem kredytów frankowych od 2014 r. Udzielamy Klientom kompleksowej pomocy – poczynając od złożenia do banku reklamacji, przez poprowadzenie postępowania, wyegzekwowanie zasądzonych należności, aż po wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem Kancelarii celem umówienia nieodpłatnego spotkania, na którym zostanie przeanalizowana Państwa umowa kredytu, a nadto przedstawione zostaną informacje o przysługujących Państwu względem banku roszczeniach.

Autorem niniejszego artykułu jest aplikant radcowski Aleksandra Szymoniak.

Kontakt z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych możliwy jest przez Facebook’a lub:

☎️: + 48 91 484 29 35

✉️: kancelaria@radcaprawny-bd.pl