BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Upadłość Getin Noble Bank S.A. a możliwość dochodzenia roszczeń i zgłaszania wierzytelności przez kredytobiorców

Wielu klientów posiadających kredyty waloryzowane kursem waluty obcej w Getin Noble Bank S.A., w związku z ogłoszoną upadłością ww. banku, zastanawia się nad takimi zagadnieniami jak: obowiązek dalszej spłaty rat, możliwość dochodzenia ustalenia nieważności umowy kredytu, czy odzyskanie nadpłaty ponad kapitał kredytu. Wielu kredytobiorców nurtuje również kwestia, o której było głośno w ostatnich tygodniach – czyli możliwość zgłoszenia wierzytelności w postępowania upadłościowym za pomocą systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych i termin na dokonanie tego zgłoszenia.


W ostatniej z powyższych kwestii chcielibyśmy Państwa uspokoić – istnieje nadal możliwość skutecznego zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w ramach postępowania upadłościowego. Zaraz po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A., media obiegła informacja o potrzebie pilnego zgłoszenia wierzytelności i 30-dniowym terminie, liczonym od dnia ogłoszenia upadłości, na dokonanie odpowiednich czynności w systemie KRZ. Pomimo, że termin ten minął 19 sierpnia br., kredytobiorcy nadal mogą zgłaszać swoje wierzytelności i składać oświadczenia o potrąceniu. Dzięki podjęciu takich działań, kredytobiorcy nadal mogą liczyć na ujęcie ich należności na liście wierzytelności stworzonej przez syndyka, a także potrącenie takich należności z kapitałem wypłaconego kredytu. Dokonanie powyższych czynności chroni kredytobiorców przed działaniami syndyka w postaci skierowania przeciwko nim roszczenia o zwrot kwoty wypłaconego kapitału kredytu.

Upadłość banku nie przekreśla również drogi kredytobiorców do dochodzenia przed sądem ustalenia nieważności umowy kredytu waloryzowanego walutą obcą. O ile dochodzenie zapłaty w postępowaniu sądowym nie jest możliwe, ponieważ wszelkie roszczenia majątkowe w stosunku do upadłego banku mogą być dochodzone wyłącznie w ramach postępowania upadłościowego, o tyle wytoczenie powództwa o ustalenie nieważności umowy kredytu stanowi dla kredytobiorców szansę na „uwolnienie się” od kredytu. Wyrok ustalający nieważność umowy kredytu to brak obowiązku dalszych spłat i wykreślenie hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu.

Wielu kredytobiorców, z uwagi na szczególną sytuację Getin Noble Bank S.A. zadaje sobie pytanie – spłacać dalej raty czy ich nie spłacać? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a podjęcie decyzji w tym zakresie jest uzależnione głównie od wysokości dotychczasowych wpłat i tego, czy wpłaty pokryły wartość wypłaconego kapitału kredytu. Kwestię braku dalszych wpłat można uregulować poprzez złożenie wraz z pozwem o ustalenie nieważności umowy kredytu wniosku o zabezpieczenie roszczenia. W przypadku wydania przez sąd postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, kredytobiorca nie jest bowiem zobowiązany do dalszych spłat, a bank nie ma możliwości egzekwowania rat nieuiszczonych po dniu wydania postanowienia o zabezpieczeniu, a także nie jest uprawniony do wpisu kredytobiorcy do rejestrów takich jak BIK czy KRD.


Artykuł nie ma charakteru porady prawnej i służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie zastępuje on porady prawnej. Z uwagi na to, że każdy przypadek jest inny, konieczna jest każdorazowo indywidualna ocena prawna danego stanu faktycznego. W przypadku zainteresowania szczegółowymi informacjami pozostajemy do Państwa dyspozycji i zapraszamy na bezpłatne spotkanie w Kancelarii lub online w celu omówienia możliwości reprezentacji Państwa w toku postępowania upadłościowego
i postępowania sądowego.