BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Uwzględniony zarzut potrącenia na korzyść Klienta Kancelarii

Z przyjemnością informujemy o sukcesie Klienta Kancelarii w sporze o wynagrodzenie za roboty budowlane.

W dniu 24 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie (sygn. akt: I AGa 12/23) wydał wyrok częściowo zmieniający wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie i oddalił powództwo Generalnego Wykonawcy przeciwko Inwestorowi niemal w całości, bowiem w 98 %. Sąd Apelacyjny uwzględnił podniesiony przez Kancelarię zarzut przedawnienia roszczenia Generalnego Wykonawcy, uznając, że złożony przez niego wcześniej wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie przerwał w sposób skuteczny biegu przedawnienia. Sąd Apelacyjny po pierwsze w tym zakresie zwrócił uwagę, że bieg przedawnienia należało liczyć nie od dnia zapłaty wyznaczonego w fakturze wystawionej przez Generalnego Wykonawcę, ale z uwzględnieniem daty, w której roboty budowlane zostały zakończone i w której Generalny Wykonawca miał już możliwość dochodzenia wynagrodzenia z tego tytułu. Po drugie, Sąd Apelacyjny uznał, że skoro wcześniej prowadzone rozmowy ugodowe nie doprowadziły do zawarcia porozumienia, to wniosek o zawezwanie do próby ugodowej jako czynność zmierzająca wyłącznie do przerwania biegu przedawnienia, nie mógł w sposób skuteczny tego terminu przerwać. To stanowisko dominuje także w wielu orzeczeniach Sądu Najwyższego.

Ww. wyrok potwierdza, że do instytucji postępowania pojednawczego nie należy podchodzić z pewnego rodzaju automatyzmem polegającym na uznaniu, iż każdy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przerywa w sposób skuteczny bieg przedawnienia. Sąd rozpoznający sprawę o zapłatę jest bowiem uprawniony do dokonania oceny skuteczności ww. wniosku w kontekście przedawnienia.

Pełnomocnikami Inwestora w tej sprawie byli adwokat Piotr Barcz oraz radca prawny Katarzyna Szelepajło.