BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

W praktyce obserwuje się występowanie częstego przeświadczenia osób skazanych za przestępstwo zagrożone tylko karą pozbawienia wolności dot. przymusu skierowania jej do zakładu karnego. Nie w każdym przypadku jest to jednak nieuchronne. Ustawodawca przewidział bowiem instytucje poddania skazanego próbie. Jedną z nich jest warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Zastosowanie orzeczenia kary przy jednoczesnym zawieszeniu jej wykonania w zakresie pozbawienia wolności uzależniona jest od kilku przesłanek, takich jak:

– orzeczona kara pozbawienia wolności nie może przekraczać roku,

– sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności,

– jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec skazanego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Należy pamiętać, że warunkowe zawieszenie wykonania kary jest każdorazowo fakultatywne. Ustawodawca wskazuje, że wyżej opisana instytucja może zostać zastosowana wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim, tj. występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego oraz sprawców skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku. W wypadku zawieszenia wykonania kary wobec sprawcy młodocianego oraz sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, okres próby wynosi od 2 do 5 lat.

Zawieszenie wykonania kary może wiązać się z nałożeniem takich zobowiązań jak:

– informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,

– przeproszenia pokrzywdzonego,

– wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

– wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,

– powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

– poddania się terapii uzależnień,

– poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,

– uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

– powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

– powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,

– opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

– innego stosownego postępowania w okresie próby, które może zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa

Jeżeli sprawca, wobec którego zastosowano warunkowe zawieszenie wykonania kary nie będzie realizował nałożonych na niego obowiązków, sąd będzie mógł zarządzić wykonanie zawieszonej kary, co dla skazanego będzie wiązało się z powrotem do zakładu karnego.

Autorem niniejszego artykułu jest apl. adw. Dominik Wąs.

Uprzejmie informujemy, iż Kancelaria w sposób kompleksowy zajmuje się sprawami karnymi na każdym etapie ich postępowania.

Kontakt z Kancelarią możliwy jest przez Facebook’a lub:

☎️: + 48 91 484 29 35

✉️: kancelaria@kancelaria-bd.pl