BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Wygrana Klienta Kancelarii w sprawie umowy pożyczki zawartej ze SKOKiem

Z przyjemnością informujemy o sukcesie Klienta Kancelarii w sporze o należność z tytułu umowy pożyczki zawartej ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka.

W dniu 24 kwietnia 2024 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (sygn. akt: II C 160/21) wydał wyrok oddalający powództwo wniesione przeciwko Klientowi Kancelarii przez podmiot, który nabył wierzytelność wynikającą z umowy pożyczki od SKOKU. Powód domagał się zapłaty nieuregulowanych rat pożyczki od spadkobiercy zmarłego pożyczkobiorcy. W toku sprawy dopuszczono dowód z opinii biegłego psychografologa, który po analizie podpisów złożonych na umowie pożyczki, stwierdził, że podpisy te pochodzą od osoby, która w momencie ich składania znajdowała się w stanie z ograniczonymi zdolnościami psychomotorycznymi, co mogło uniemożliwić świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Mając na uwadze ustalony w toku postępowania fakt, iż pożyczkobiorca był osobą uzależnioną od alkoholu, Sąd uznał, że w świetle zasad współżycia społecznego powództwo nie może zostać uwzględnione. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że działanie powoda, który obecnie domaga się od pozwanej jako spadkobiercy pożyczkobiorcy, zapłaty z tytułu umowy pożyczki, która została podpisana w stanie upojenia alkoholowego, nie zasługuje na ochronę prawną. Powód jako następca profesjonalnie działającego przedsiębiorcy nie może bowiem czerpać korzyści z niewłaściwego postępowania SKOK, a SKOK nie powinien był dopuścić do sytuacji, w której osoba będąca pod wpływem alkoholu składa oświadczenie o zaciągnięciu zobowiązania. Wyrok jest prawomocny.

Pełnomocnikami pozwanego w tej sprawie byli radca prawny Katarzyna Szelepajło oraz adwokat Piotr Barcz.

Kontakt z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych możliwy jest przez Facebook’a lub:

☎️: + 48 91 484 29 35

✉️: kancelaria@kancelaria-bd.pl

#prawnik #radcaprawny #kancelaria #pożyczka