BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 20 listopada 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Szczecinie (sygn. akt II Ca 1816/19) zapadł prawomocny wyrok w sprawie o zwrot równowartości dokonanych przez powoda wpłat w związku z umową „Pareto II”. Powód domagał się zwrotu kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością świadczenia nienależnego (tj. wszelkich wpłat na rzecz TUŻ Europa) a kwotą wypłaconą po zakończeniu umowy.

Sąd Okręgowy oddalił apelację pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. Sąd II Instancji w całości podzielił ustalenia faktyczne jak i stanowisko zaprezentowane przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie (sygn. akt: I C 3789/18). Sądy obu instancji zgodnie uznały, iż zawarta przez strony umowa ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK jest nieuczciwa i sprzeczna zarówno z dobrymi obyczajami, jak i z samą istotą stosunku zobowiązaniowego. Zwrócono uwagę na brak wskazania w umowie w sposób jednoznaczny sumy ubezpieczenia i niemożność precyzyjnego określenia obowiązków stron. Podkreślono, że przeciętny konsument nie ma dostatecznej wiedzy na temat rzeczywistego charakteru tzw. polisolokat, pozwalającej na odróżnienie ich od tradycyjnych produktów związanych z lokowaniem oszczędności.

W ocenie Sądu umowa ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK „Pareto II” nie dość, że nie odpowiadała przepisom prawa, co wpływało na jej ważność, to jeszcze sposób w jaki przerzucała na klienta jako konsumenta cały ciężar finansowy umowy powodował jej sprzeczność z zasadami współżycia społecznego z uwagi na nadużycie prawa.

Sąd uznał umowę ubezpieczenia za nieważną od początku w całości (a nie tylko w zakresie opłaty likwidacyjnej) z uwagi na jej ukształtowanie w sposób sprzeczny z przepisami, z zasadami współżycia społecznego i naruszający interes konsumenta, co powoduje, iż sumy wpłacone przez powoda na rzecz pozwanego z tytułu składek ubezpieczeniowych stanowią świadczenie nienależne, podlegające zwrotowi.

Zdecydowanie nie można akceptować produktów finansowych, które zostały zaprojektowane tak, aby w każdej sytuacji przynosiły zysk przedsiębiorcy je oferującemu, zaś klientowi najczęściej stratę.

Z poważeniem
r. pr. Barbara Domańska
adw. Piotr Barcz