BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Wyrokiem z dnia 09 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich wpłat dokonanych na poczet umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF na skutek uznania tej umowy za nieważną.

Co istotne, sporna umowa kredytu w zakresie spłaty rat kapitałowo – odsetkowych odwoływała się do kursu sprzedaży obowiązującego w NBP. Pomimo tego Sąd podzielił w całości argumentację pełnomocnika Kancelarii uznając, że powyższe nie eliminuje faktu, że wypłata kredytu nastąpiła przy zastosowaniu kursu kupna ustalonego jednostronnie przez Bank, a zatem to Bank zdecydował o ostatecznej wysokości zobowiązania kredytobiorcy wyrażonego w CHF. Ponadto kurs sprzedaży obowiązujący w NBP nie jest kursem średnim, dlatego też również przy jego zastosowaniu pozwany bank uzyskiwał dodatkowe wynagrodzenie w postaci spread’u, o czym nie został poinformowany kredytobiorca.

Wyrok jest nieprawomocny.

Przypominamy jednocześnie o możliwości kontaktu z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych przez Facebook’a lub:

+ 48 91 484 29 35

e-mail: kancelaria@radcaprawny-bd.pl