BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,
od dzisiaj (7 lutego 2020 r.) w życie wchodzą kolejne zmiany w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Tym razem dotyczą one elektronicznego postępowania upominawczego, czyli EPU. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obsługuje VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Najistotniejsze zmiany dotyczą m.in. kwestii doręczeń nakazów wydanych w postępowaniu elektronicznym. Odmiennie niż w postępowaniu procesowym po nowelizacji z 7 listopada 2019 r., w którym przewidziano doręczenia komornicze, w EPU będzie obowiązywała fikcja doręczenia powiązana z bazą PESEL. Zgodnie z treścią art. 505[34] § 1 k.p.c. doręczenie nakazu zapłaty w EPU będzie skuteczne, jeżeli zostanie on wysłany na adres ujawniony w rejestrze PESEL, czyli adres zameldowania. Należy podkreślić, że faktyczny adres zamieszkania, czy ten który zostanie ujawniony w Rejestrze Danych Kontaktowych (o tym w odrębnym poście) nie będzie miał znaczenia. Sąd będzie miał zatem możliwość natychmiastowego zweryfikowania podanego przez wierzyciela adresu pozwanego. Ponadto zgodnie z art. 505[32] § 3 k.p.c. Sąd może skazać na grzywnę powoda, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności podał m. in. nieprawidłowy adres pozwanego. Należy zwrócić uwagę również na inny aspekt tej zmiany: w przypadku braku aktualizacji adresu zameldowania w bazie PESEL, nakaz zapłaty wysłany na ostatni podany tam adres, jeżeli nie zostanie odebrany, uprawomocni się. Tym samym, pozwana osoba nie będzie miała szansy na złożenie sprzeciwu, a następnie przeciwko niej może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne. W tym miejscu przypominamy, że wbrew zapowiedziom, obowiązek meldunkowy nie został zniesiony. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawa o ewidencji ludności, obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. Kolejną zmianą, na którą należy zwrócić uwagę, jest obligatoryjne umorzenie postępowania w razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty. Ponadto sąd umarza postępowanie w przypadku wniesienia sprzeciwu w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił moc oraz gdy nie ma możliwości doręczenia nakazu na terenie kraju. Nasza Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze postępowań windykacyjnych. Reprezentujemy zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne.

Z poważaniem,

r. pr. Barbara Domańska,

adw. Piotr Barcz.