BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

O ile orzecznictwo w sprawach dotyczących konsumenckich kredytów frankowych na chwilę obecną nie budzi już większych wątpliwości, o tyle w sprawach „Frankowiczów przedsiębiorców” wyroki bywały różne. Wielu przedsiębiorców nie podjęło się dochodzenia należnych im przeciwko bankom roszczeń, z uwagi na wiążący się z takim postępowaniem zwiększony poziom ryzyka.

Realną szansę na wygranie procesu sądowego przez przedsiębiorcę, który zawarł z bankiem wadliwą umową daje uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022 r. (sygn. III CZP 40/22). W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy rozszerzył możliwość uznawania za nieważne zapisów umów kredytowych, które umożliwiają bankom dowolne kształtowanie kursów walutowych również na przedsiębiorców. Wedle Sądu Najwyższego ukształtowanie stosunku zobowiązaniowego narusza jego istotę, gdy wprowadza do niego element nadrzędności jednej ze stron i podporządkowania drugiej strony, bez odwołania do jakichkolwiek obiektywnych kryteriów, zakreślających granice swobody jednej ze stron.

Tym samym przyjąć należy, iż w przypadku wszystkich tych kredytobiorców, którym status konsumenta nie przysługuje, zastosowanie znajdzie art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 3531 k.c. Powyższe oznacza, że do omawianych spraw zastosowanie znajdą przepisy ogólne o nieważności czynności prawnej. Naruszenie istoty stosunku zobowiązaniowego oznacza bowiem przekroczenie granic swobody umów określonych w art. 3531 k.c. i prowadzi do nieważności czynności prawnej jako sprzecznej z ustawą (art. 58 § 1 k.c.)

Informujemy, że Kancelaria prowadzi postępowania sądowe dotyczące kredytów frankowych (CHF), także w sprawach, w których kredyt został udzielony przedsiębiorcy. Ponadto oferujemy bezpłatną analizę umowy kredytowej, dzięki czemu każdy kredytobiorca może dowiedzieć się, czy ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed Sądem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *