BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

✅ Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny udzielił zabezpieczenia powództwa o ustalenie nieważności umowy tzw. „kredytu frankowego” poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu przez powoda w wysokości i terminach określonych umową kredytu od dnia udzielenia zabezpieczenia do czasu uprawomocnienia się̨ wyroku.

✅ Ponadto Sąd postanowił odstąpić od uzasadnienia postanowienia podzielając w całości argumentację powoda przytoczoną we wniosku o zabezpieczenie z dnia 8 grudnia 2022r.

Powyższe oznacza, że od dnia udzielenia zabezpieczenia, aż do prawomocnego zakończenia sprawy, Klient Kancelarii nie musi już spłacać spornego kredytu. Jest to o tyle istotne, że obecnie, gdy nastąpiła kolejna, silna deprecjacja waluty krajowej względem franka szwajcarskiego raty kredytów frankowych są wyższe niż jeszcze kilka lat temu. Dla wielu kredytobiorców dalsza spłata kredytu stała
się nadmiernym obciążeniem i może nieść za sobą daleko idące negatywne konsekwencje ekonomiczne.

Przypominamy o możliwości kontaktu z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych przez Facebook’a lub:

☎️: + 48 91 484 29 35

e-mail: kancelaria@radcaprawny-bd.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *