BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,
przedstawiamy kolejne informacje w sprawie preparatów do endoprotetyki miękkich tkanek ludzkich Los Deline, Aquafilling bodyline, Aquafilling faceland.

Wobec pojawiających się informacji odnośnie rozważenia wszczęcia postępowania grupowego w sporach dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień w związku ze stosowaniem preparatów żelowych Los Deline, Aquafilling bodyline, Aquafilling faceland, wskazujemy, że taki tok postępowania może nie przynieść zamierzonych efektów. Odnośnie postępowań sądowych przeciwko lekarzom brak jest zgodności podmiotowej postępowania, co uniemożliwia jego zainicjowanie. Z kolei postępowania grupowe przeciwko producentowi i dystrybutorowi wiązałyby się m. in. z koniecznością ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy, a także pozbawiałyby możliwości wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych oraz wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Zasadnicze znaczenie ma również sposób przeprowadzonego zabiegu oraz rodzaj komplikacji z nim związanych, które każdorazowo istotnie się między sobą różnią.

Barcz – Domańska Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów prowadzi postępowania indywidualne związane z ww. preparatami żelowymi – zarówno karne, jak i cywilne – na różnych etapach zaawansowania.

W sytuacji podjęcia decyzji o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego zasadne jest wzięcie pod uwagę specyfiki danej sprawy, w której niezwłoczne podjęcie działań może istotnie wpłynąć na rezultat sprawy.

Mając na względzie, że postępowania sądowe związane są niejednokrotnie z wysokimi kosztami, wskazujemy na możliwość złożenia w tych sprawach wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości bądź w części oraz wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w osobie wskazanego pełnomocnika zawodowego. Jednocześnie informujemy, że porad prawnych związanych z rozważeniem złożenia ww. wniosków Kancelaria udziela nieodpłatnie.

Z poważaniem
adwokat Patrycja Banach
adwokat Piotr Barcz