BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, iż wyrokiem z dnia 1 września 2023 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie IV Wydział Karny w sprawie o sygn. akt: IV K 436/20 uniewinnił naszego Klienta w sprawie dotyczącej rzekomego wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym (tj. o przestępstwo z art. 296§1 i 2 k.k.).

Akt oskarżenia dotyczył czynów jakich rzekomo dopuścić się miał oskarżony jako agent dużej spółki działającej w branży handlowej. Zarzucane mu czyny dotyczyć miały nadużycia udzielonych uprawnień i niedopełnienia obowiązków m.in. z uwagi na nieprzestrzeganie obowiązujących standardów i procedur oraz niedokumentowanie wypłat z kasy, co w konsekwencji doprowadzić miało do wyrządzenia spółce szkody majątkowej na łączną sumę strat ponad pół miliona złotych. Wyrok cieszy tym bardziej, że został wydany po ponad ośmiu latach śledztwa (!) i dwóch latach procesu, podczas którego, w toku drobiazgowego postępowania dowodowego, ostatecznie udało się uzyskać korzystne dla oskarżonego opinie biegłych sądowych, potwierdzające brak winy naszego Klienta.

Co również istotne, spółka jednocześnie zdecydowała się na wytoczenie przeciwko naszemu Klientowi przed Sądem Okręgowym w Gdańsku sprawy cywilnej (toczącej się pod sygn. akt: I Nc 78/12, a następnie: I C 1264/13 oraz I C 954/17), opartej na stosunku weksla wystawionego w związku z zawartą z nią umową agencyjną. Sprawa dotyczyła m.in. braków magazynowych, które miały rzekomo powstać podczas wykonywania przez niego obowiązków zawodowych i opiewać na ponad 550.000,00 zł.

Postępowanie to również zakończyło się dla pozwanego korzystnie, albowiem Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 14 lipca 2023 r. oddalił w tym zakresie powództwo. Postępowanie toczyło się od 2012 r., równolegle z postepowaniem karnym. W toku procesu Sąd Okręgowy w Gdańsku ostatecznie nie podzielił argumentacji strony powodowej pomimo, że pierwotnie wydał nakaz zapłaty na podstawie weksla.

Oba wyroki są wyrokami sądów pierwszych instancji i jako takie są nieprawomocne.

W sprawach jako obrońca i pełnomocnik występowali adwokat Piotr Barcz oraz radca prawny Joanna Konenc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *