BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Jeżeli przez ogłoszony stan epidemii i jego skutki boją się Państwo o swoją przyszłość i zdolność spłaty wszystkich zobowiązań, ten temat może Państwa zainteresować! W obliczu trudnej sytuacji finansowej związanej z trwającą pandemią zakażeń SARS COVID-19 warto zapoznać się z zagadnieniem upadłości konsumenckiej.

Artykuł przedstawia rozwiązanie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na potrzeby procedury ogłoszenia upadłości podmioty te zostały ze sobą zrównane w przepisach prawa.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest sposobem wychodzenia z długów. Do rozpoczęcia procedury wystarczające jest zadłużenie względem jednego wierzyciela.

Zgodnie ze znowelizowanymi w marcu bieżącego roku przepisami prawa upadłościowego do ogłoszenia upadłości wystarczy samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny, na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości nie jest badany powód takiego stanu rzeczy.

Postępowanie upadłościowe możliwe jest wyłącznie wobec osób faktycznie nie mogących regulować swoich wymagalnych zobowiązań. Wobec dłużników, których dochody oraz posiadany majątek pozwalają na spłatę zaciągniętych zobowiązań ogłoszenie upadłości nie jest dopuszczalne.

Postępowanie zmierzające do oddłużenia zasadniczo składa się z trzech etapów. Na pierwszym etapie po ogłoszeniu upadłości nastąpi sprzedaż składników majątku dłużnika. Następna faza postępowania polega na ustaleniu przez sąd planu spłaty pozostałego zadłużenia, co następuje w uzgodnieniu z wierzycielami. Sąd bierze pod uwagę sytuację dłużnika: jego możliwości zarobkowe, konieczność utrzymania siebie i rodziny. Co ważne, plan spłaty sporządza się co do zasady na trzy lata (maksymalnie siedem lat). Jeśli sąd stwierdzi, że w tym czasie dłużnik, przy zachowaniu środków koniecznych do codziennego utrzymania, nie jest w stanie całkowicie uregulować swoich zobowiązań, umarza niemożliwą do spłaty część zobowiązań. Postępowanie prowadzone jest w uproszczonej procedurze bez wyznaczania sędziego – komisarza.

Upadłość konsumencka to rozwiązanie, dzięki któremu bez większych zmian w codziennym życiu możliwe jest uwolnienie się od długów i rozpoczęcie życia w obrocie gospodarczym od nowa z czystym kartą, a wszystko to zgodnie z prawem i pomocą profesjonalistów. Prawnicy naszej Kancelarii przeanalizują Państwa sytuację i zdolność upadłościową. W razie zaistnienia ku temu przesłanek przygotują dla Państwa wniosek o ogłoszenie upadłości oraz przeprowadzą przez całe postępowanie upadłościowe, zapewniając bezpieczeństwo całej procedury.