BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Artykuł poświęcony zostanie kwestii dotyczącej tego, czy wyrok wydany w Polsce może zostać wykonany w jednym z krajów Unii Europejskiej. W tym zakresie zastosowanie znajduje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na to, że osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego może być pozwana w innym państwie członkowskim między innymi w sprawach dotyczących umowy (1), w sprawach dotyczących czynu niedozwolonego lub czynu podobnego do czynu niedozwolonego (2), w sprawach dotyczących roszczeń cywilnoprawnych o odszkodowanie lub przywrócenie stanu poprzedniego, które wynikają z czynu zagrożonego karą (3).
Na względzie trzeba mieć również to, iż konsument może wytoczyć powództwo przeciwko kontrahentowi przed sądem państwa członkowskiego, na którego terytorium kontrahent ten ma miejsce zamieszkania, albo bez względu na miejsce zamieszkania kontrahenta – przed sądem miejsca, w którym konsument ma miejsce zamieszkania. Natomiast kontrahent może wytoczyć powództwo przeciwko konsumentowi tylko przed sądy państwa członkowskiego, na którego terytorium konsument ma miejsce zamieszkania.

Ważnym jest przede wszystkim to, że orzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim są uznawane w innych państwach członkowskich, przy czym nie jest konieczne przeprowadzanie żadnego specjalnego postępowania. W celu powołania się w państwie członkowskim na orzeczenie wydane w innym państwie członkowskim konieczne jest przedstawienie odpisu orzeczenia, które spełnia warunki niezbędne do stwierdzenia jego autentyczności oraz odpowiednie zaświadczenie. Zaleca się również wcześniejsze przygotowanie tłumaczenia oświadczenia.

Należy podkreślić, że orzeczenie wydane w państwie członkowskim, które jest w nim wykonalne, jest także wykonalne w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności. Ważnym jest, że zasadniczo postępowanie w sprawie wykonywania orzeczeń wydanych w innym państwie członkowskim podlega prawu tego państwa członkowskiego. Orzeczenie wydane w którymkolwiek państwie członkowskim i wykonalne w innym państwie członkowskim jest tam wykonywane na tych samych warunkach, co orzeczenie wydane w tymże państwie członkowskim. Oznacza to, że przykładowo orzeczenie wydane w Polsce i wykonalne w Niemczech jest wykonywane na takich samych warunkach, co orzeczenie wydane w Niemczech.

W związku z powyższym warto skorzystać z pomocy kancelarii znajdującej się w państwie członkowskim, w którym orzeczenie ma być wykonane, chociażby z uwagi na brak znajomości języka i przepisów prawnych obowiązujących w innym kraju.

Artykuł nie ma charakteru porady prawnej i służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie zastępuje on porady prawnej. Z uwagi na to, że każdy przypadek jest inny, konieczna jest każdorazowo indywidualna ocena prawna danego stanu faktycznego. W przypadku zainteresowania szczegółowymi informacjami pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Adwokat Katarzyna Dakowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *