Kiedy może dojść do zatrzymania przez Policję i jakie prawa ma zatrzymany?

Kiedy może dojść do zatrzymania przez Policję i jakie prawa ma zatrzymany? Zatrzymanie przez Policję jest czynnością owianą wieloma legendami, co często wykorzystywane jest przez organy ścigania, jak i samych zatrzymanych. W rzeczywistości przepisy postepowania karnego ściśle wskazują na uprawnienia, jakie posiadają organy ścigania oraz sam zatrzymany. Samo zatrzymanie uzależnione jest od wystąpienia określonych przesłanek. […]

Upadłość Getin Noble Bank S.A. a możliwość dochodzenia roszczeń i zgłaszania wierzytelności przez kredytobiorców

Upadłość Getin Noble Bank S.A. a możliwość dochodzenia roszczeń i zgłaszania wierzytelności przez kredytobiorców Wielu klientów posiadających kredyty waloryzowane kursem waluty obcej w Getin Noble Bank S.A., w związku z ogłoszoną upadłością ww. banku, zastanawia się nad takimi zagadnieniami jak: obowiązek dalszej spłaty rat, możliwość dochodzenia ustalenia nieważności umowy kredytu, czy odzyskanie nadpłaty ponad kapitał […]

Kolejny sukces Kancelarii w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie w okresie komunizmu!

Kolejny sukces Kancelarii w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie w okresie komunizmu! Wyrokiem z dnia 8 września 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny (sygn. akt III Ko 313/23) zasądził na rzecz Klientek Kancelarii łącznie kwotę 1.000.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz łącznie kwotę 209.400 zł tytułem odszkodowania za niesłuszne skazanie […]

Zaproszenie na spotkanie Członków Grupy – Akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej PORTA HOLDING S.A.

Szanowni Akcjonariusze, w związku z toczącym się postępowaniem grupowym z powództwa Członków Grupy, reprezentowanych przez Krzysztofa Piotrowskiego o odszkodowanie za utratę wartości akcji spółki Stocznia Szczecińska PORTA HOLDING S.A., serdecznie zapraszamy wszystkich Akcjonariuszy – Członków postępowania grupowego na spotkanie, które odbędzie się w dniu 18 września 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Zespole Szkół […]

Uniewinnienie w karnej sprawie gospodarczej oraz oddalenie powództwa w sprawie cywilnej (rzekome wyrządzenie szkody na ponad pół miliona złotych)

Szanowni Państwo, z radością informujemy, iż wyrokiem z dnia 1 września 2023 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie IV Wydział Karny w sprawie o sygn. akt: IV K 436/20 uniewinnił naszego Klienta w sprawie dotyczącej rzekomego wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym (tj. o przestępstwo z art. 296§1 i 2 k.k.). Akt oskarżenia dotyczył czynów jakich rzekomo […]

Kolejne postępowania o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody wyrządzone przez preparat Aquafilling Bodyline (Los Deline).

Pomimo, że preparat Aquafilling Bodyline został wycofany z obrotu kilka lat temu do  Kancelarii zgłasza się coraz więcej kobiet, które poddały się zabiegowi i do dnia dzisiejszego ponoszą tego bardzo poważne konsekwencje. Preparat Aqafilling Bodyline (który występował także pod nazwą Los Deline) powoduje powstanie wielu dolegliwości zdrowotnych tj. stanów zapalnych, infekcji deformacji, migracji żelu, zmian […]

Frankowicze ponownie wygrywają w sporach sądowych z Bankami

Wyrokiem z dnia 9 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu łącząca Klientów Kancelarii z Santander Bank Polska S.A. jest nieważna i zasądził na ich rzecz zwrot wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez r. pr. Joannę Konenc oraz adw. Piotra Barcza, […]

Wykonalność orzeczeń wydanych w Polsce w krajach Unii Europejskiej

Artykuł poświęcony zostanie kwestii dotyczącej tego, czy wyrok wydany w Polsce może zostać wykonany w jednym z krajów Unii Europejskiej. W tym zakresie zastosowanie znajduje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. W pierwszej […]

Ugody banków z Frankowiczami – czy opłaca Ci się podpisać ugodę z bankiem?

Czy opłaca się podpisać ugodę z bankiem wobec treści wyroków TSUE z dnia15.06.2023 r. (sprawy C-520/21 i C-287/22)? Korzystne dla Kredytobiorców orzeczenia sądów w sprawach frankowych, poparte stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) spowodowały intensywne promowanie ugód dla Frankowiczów przez sektor bankowy. W I kwartale 2023 r. liczba spraw sądowych związanych z tzw. kredytami frankowymi […]

Przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE! Frankowicze uzyskali dodatkowe uprawnienia! 

W dniu dzisiejszym (15 czerwca 2023 r.) Trybunał zajął przełomowe stanowisko co do roszczeń kredytobiorców względem banków.W ocenie Trybunału, konsument może żądać od banku wynagrodzenia za korzystanie przez bank z jego środków pieniężnych (takie roszczenie nie przysługuje bankom)! Oznacza to, że oprócz zwrotu wszystkich dotychczasowym wpłat wraz z odsetkami, kredytobiorca może żądać dodatkowego wynagrodzenia za to, […]