BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Frankowicze, którzy w całości spłacili zaciągnięte kredyty, często nie mają świadomości, że przysługuje im prawo do dochodzenia przed Sądem zwrotu spełnionego świadczenia. Całkowita spłata kredytu frankowego nie zamyka bowiem możliwości dochodzenia przed Sądem roszczeń względem banku. Żądanie zwrotu spełnionego świadczenia będzie możliwe, gdy Sąd uzna, że umowa kredytu zawiera postanowienia abuzywne, a w konsekwencji jest nieważna. 

Rozważając kwestię przedawnienia takiego roszczdnia podkreślić należy, że w wyroku w sprawach od C‑776/19 do C‑782/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że ,,wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku”. W związku z powyższym, początek biegu przedawnienia dla kredytobiorcy należy liczyć od dnia, w którym poweźmie wiedzę, że łącząca go z bankiem umowa może być nieważna. Tym samym kredytobiorca może skutecznie powołać się na niedozwolony charakter postanowień umowy również po zakończeniu jej wykonywania, tj. po spłacie kredytu frankowego w całości.

Informujemy, że Kancelaria prowadzi postępowania sądowe dotyczące kredytów frankowych (CHF), także w sprawach, w których kredyt został spłacony wiele lat temu. Ponadto oferujemy bezpłatną analizę umowy kredytowej, dzięki czemu każdy kredytobiorca może dowiedzieć się, czy ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed Sądem. 

Kontakt z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych możliwy jest przez Facebook’a lub:

☎️: + 48 91 484 29 35

✉️: kancelaria@radcaprawny-bd.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *